Blog

Optimální podoba úloh pro širokou luštitelskou veřejnost

Články 82 až 88 se zabývají optimální podobou úloh pro širokou luštitelskou veřejnost. Nejedná se tedy o podobu určenou úzkému okruhu luštitelů (několik stovek členů svazu, či několik desítek náročných luštitelů – svazové soutěže).

Nejvíce má vliv na luštitelnost (obtížnost) předkládaných úloh vpisovaný výraz a „vhodně“ zvolená legenda k němu; ovlivňují to však i ostatní křížovkové prvky (křižování, obrazec, směr vpisování, tajenka či zadání – nejednoznačná, nesrozumitelná předložená úloha).

Obecně platí, že každá nová podoba křížovkového prvku se luštiteli jeví jako obtížnější. Proto se u takových „novinek“ doporučuje v zadání tuto skutečnost zdůraznit (uvedení příkladu v podnadpisu, doplnění pojmenování odstavců legendy či obrazce, které objasní takovou novou tvorbu). Obtížnost každé křížovkové úlohy lze samozřejmě snadno regulovat.

Políčka úzce souvisí s křižováním a se směrem vpisování a vytvářejí pak obrazec.

 

Dobrou luštitelnost křížovkových úloh (z pohledu použitých směrů vpisování) zajišťuje:

Podnadpis křížovky - je nezbytný u číselných křížovek se speciálním typem křižování (tzv. shoda), ve kterých je klasická legenda nahrazena tabulkou obsahující „pomocné slovo“, které umožňuje luštiteli zahájit zdolávání předložené křížovky (tato úloha totiž nemá odstavce legendy, ve kterých je uveden použitý směr vpisování, článek 85). Vypuštění tohoto podnadpisu je samozřejmě možné u standardní čtyřúhelníkové síťky (směr vpisování vodorovně a svisle, pdf 5), ale je to nesystematické. V pdf 61 jsou příklady použití různých směrů vpisování právě v této klasické síťce. Navíc jsou tyto „nestandardní“ směry vyznačeny v obrazci čárkovanou čarou se šipkou (pdf 56/2; 61/3).

Podnadpis je nezbytný rovněž u úloh s vepsanou legendou (pdf 62; 71/1, 2).

 

Správně očíslovaný obrazec – v článku 13 je uveden příklad nejednoznačného očíslování obrazce. Takových případů v historii nalezneme více, bohužel se s nimi občas setkáme i v současnosti.

 

Jednoznačné pojmenování odstavce legendy – tvoří ho příslovce: vodorovně, svisle, kruhovitě, obloukovitě, lomeně, paprskovitě, úhlopříčně, vlnkovitě atd., které je zpravidla odvozené od použité síťky či směru vpisování. 

 

Vyznačení směru vpisování v obrazci – je nezbytné v případě neobvyklého způsobu vpisování (pdf 71/3, 4).  Většinou pak čárkovaná čára demonstruje vpisování výrazů a šipečka udává i smysl zápisu (pdf 44/4; 56/2 až 5; 72/1, 3, 5; 74; 75/7). V pdf 70/1 je navíc použita schematická značka charakteristická pro skupinové křižování a vícesměrky, která nahrazuje dlouhé nadpisy odstavců legendy (v tomto případě jsou to: dva úhlopříčné směry – vodorovný a svislý a dva šikmé směry – zleva a zprava).

 

Vícesměrka – pro označení směru a smyslu vpisování je charakteristická schematická značka (týká se to křížovkové podoby vícesměrky; hádanková podoba není předmětem mého zájmu – není to křížovková úloha natož pak hádanka). Čárkovaná čára se šipečkou se uvádí u lomeného směru vpisování (pdf 10; 11). Lomená čára může být i uzavřená (tzv. „obrazcové vyškrtávání“, v pdf 10/4 je to šestiúhelník či kruh).

 

Odstavec legendy od začátku vydávání HaK v roce 1949 měl často pojmenování „LEGENDA“, respektive byl bez pojmenování. Tento stav je možno zaregistrovat i v současnosti. Vše souvisí s tříděním křížovek z roku 1954 a trvání na překonaném pohledu na tuto oblíbenou luštitelskou úlohu. Tehdy zavedené křížovkové odrůdy (jak ukazují všechny úlohy v pdf) dnes již nepotřebujeme. Pro jednoznačnost a srozumitelnost předkládané úlohy je pro luštitele vedle pojmenování odstavce legendy, popřípadě vyznačení směru vpisování v obrazci ještě stručný a jednoznačný nadpis (článek 20).    

Zpět na přehled článků