Blog

Optimální podoba úloh pro širokou luštitelskou veřejnost

Články 82 až 88 se zabývají optimální podobou úloh pro širokou luštitelskou veřejnost. Nejedná se tedy o podobu určenou úzkému okruhu luštitelů (několik stovek členů svazu, či několik desítek náročných luštitelů – svazové soutěže).

Nejvíce má vliv na luštitelnost (obtížnost) předkládaných úloh vpisovaný výraz a „vhodně“ zvolená legenda k němu; ovlivňují to však i ostatní křížovkové prvky (křižování, obrazec, směr vpisování, tajenka či zadání – nejednoznačně, nesrozumitelně předložená úloha).

Obecně platí, že každá nová podoba křížovkového prvku se luštiteli jeví jako obtížnější. Proto se u takových „novinek“ doporučuje v zadání tuto skutečnost zdůraznit (uvedení příkladu v podnadpisu, doplnění pojmenování odstavců legendy či obrazce, které objasní takovou novou tvorbu). Obtížnost každé křížovkové úlohy lze samozřejmě snadno regulovat.

Políčka úzce souvisí s křižováním a se směrem vpisování a vytvářejí pak obrazec.

 

Křižování výrazů je základním principem křížovkové úlohy, založeným na shodě znaků v příslušném políčku (podbarvená políčka v článku 10). Křižovánívpisovaných výrazů vychází zpravidla ze dvou použitých směrů vpisování.

K účelným rozhodnutím křížovkářů jistě patří zavedení pojmů: křižování úplné a neúplné, i když se s těmito pojmy luštitel vlastně setkává jen někdy (například v pomůcce uvedený výčet shluků s neúplným křižováním ap.) a minimálně dvojí křižování vpisovaného výrazu v doplňovačce.

Obecně lze říci, že křížovkové úlohy s neúplným křižováním jsou obtížněji luštitelné (k vyplnění některých políček je jen jedna možnost - legenda). Proto jsou tyto úlohy doplňovány různou pomůckou:

Výčet shluků s neúplným křižováním – pdf 1/6; 12/3; 36/3; 38/2.

Výčet všech shluků (slabik) obsažených v úloze – (pdf 2 – v této pomůcce je připojena tabulka obsahující všechny vpisované znaky úlohy – tzv. „vybíračka“); pdf 76/6 – výčet použitých slov (v slovní křížovce).

Výčet shluků, z kterých jsou složeny vpisované výrazy – pdf 7/1 a 2; 9/3 až 6; 22/4; 44/1 a 2; 73/1 a 4; 75/1 až 4, 6; 78/5.

Výrazy pro výplňku (luštiteli to umožňuje doluštit celou úlohu) – pdf 20/2; 23/3; 37/2; 44/3; 70/2; 82/2.

 

Číselná křížovka má speciální typ křižování (jedná se o tzv. shodu – každé písmeno musí být v úloze použito minimálně dvakrát). Na obtížnost těchto úloh má vliv počet písmen uvedených v připojené tabulce. Toto „pomocné slovo“ umožňuje luštiteli zahájit zdolávání předložené úlohy. Zpravidla se uvádí jedno „slovo“ (článek 2 – Křížovkářské zásady, odstavec A. 2.), ale to je nepodstatné. V tabulce může být uvedeno cokoli, rozhodující je počet těchto písmen, které již luštitel nemusí odkrývat. Příklady: B, F, L, M, P, S, V, Z (obojetné souhlásky); Á, É, Í, Ó, Ú, Ů, Ý (dlouhé samohlásky); A, Á, B, C, Č (první písmena české abecedy). Mezi lehké úlohy patří ty, u kterých je uvedeno vyšší procento těchto písmen (pdf 61/úloha 1 – 17 %; úloha 2 – 25 %; úloha 3 – 38 %), zvláště pak, je-li připojena navíc pomůcka (legenda k některým, respektive ke všem vpisovaným výrazům). Zbývající (neodkrytá) písmena, se uvádějí různě - zpřeházeně, abecedně, vytvářejí „existující“ slova apod.). V „pomocném slově“ by neměla být písmena, která jsou obsažena v tajence. Tajenku by měl řešitel vždycky celou vyluštit. Křížovkáři u křížovkových úloh s úplným křižováním nikdy „neprozrazovali“ předem ani jedno písmeno tajenky. Jedná se o případ (je jich samozřejmě více), kdy mezi křížovkáři nepanuje jednotný názor – „dobrý“ autor však volí takovou podobu zadání, kde musí řešitel vyluštit všechny znaky tajenky. „Pomocné slovo“ samozřejmě může být sestaveno různě (viz popis výše). Pro luštitele jde vždy o předem odkrytá písmena a uvedené slovo nemá tedy „legendu“ (není obepsáno) podobně jako u všech výplňkových úloh. Samozřejmě, že řadový luštitel objeví v každé výplňkové úloze více výrazů, které nezná a nepídí po pramenu. Autor však musí doložit každý vpisovaný výraz nějakým pramenem – nelze uplatnit tzv. „samotvorbu“, tudíž vymýšlet neexistující výrazy.

Mapuji pouze historii tvorby křížovkových úloh od roku 1900 a hledám společně se všemi optimální podobu Křížovkářských zásad pro autory a luštitele (článek 2) pro širokou luštitelskou veřejnost.

 

Jistě obtížněji jsou luštitelné střídavé křížovky. Luštitel musí totiž odhalit systém střídání různých vpisovaných znaků (tzv. náhodné střídání kteréhokoliv křížovkového prvku, tedy i typu políčka apod., je podle křížovkářských zásad pro tvorbu vyloučeno). V pdf 27/5 se jedná navíc o kombinaci střídání znaků se skrytou tajenkou. Ztížením této úlohy by bylo vypuštění podnadpisu - střídání písmen s dvou- třípísmennými shluky či neuvedení hesla ALDA v obrazci.

 

U úloh s úplným křižováním se dává do pomůcky zpravidla ten výraz, který umožní luštiteli vyplnit správně všechna políčka (totiž ani profesionální křížovkář nemá šanci vyplnit políčko dvou „neznámých“ křižujících se výrazů).

Zpět na přehled článků