Blog

Směr vpisování určuje pojmenování odstavce legendy

 Podobně jako je písmeno základním stavebním kamenem pro sestavení vpisovaného znaku (článek 9)a následně vpisovaného výrazu, je políčko (článek 11)základním stavebním kamenem pro sestavení obrazce (článek 13), který úzce souvisí se směrem vpisování (článek 10)a typem křižování (úplné či neúplné, článek 14). Každý směr vpisování má dvě možnosti – smysly zápisu (například pro vodorovný směr zleva vpravo a zprava vlevo, článek 53, pdf 7/3). Vícesměrky využívají vždy oba smysly zápisu. Pro nový pohled na křížovkové úlohy je zásadní, že od použitého směru vpisování je vždy odvozeno i pojmenování příslušného odstavce legendy. Jistě není nutné zdůrazňovat, že s tím souvisí i jednoznačně a srozumitelně očíslovaný obrazec. Odpadnou pak kdysi zavedené křížovkové odrůdy.

Oba směry vpisování - kruhovitý a obloukovitý – vycházejí ze základní čtyřúhelníkové síťky, viz například křížovky s vepsanou legendou, s kterými se můžeme denně setkávat v různých novinách a časopisech. Stočením této síťky do kruhu vznikne obrazec, ve kterém jsou pak dva směry vpisování – kruhovitý a paprskovitý (například pdf 14/2; 51/5). V případě obloukovitého směru vpisování je tato čtyřúhelníková síťka pootočená o 45° a směry vpisování (vodorovný a svislý) přejdou na dva obloukovité směry (zleva a zprava, například pdf 19/1). Stočením do kruhu (pdf 19/3) a zapojením rozdělovacích políček získáme obrazec s neúplným křižováním (některé sloupce tohoto obloukovitého směru neobsahují žádný vpisovaný výraz) - v různé podobě velmi rozšířená úloha.

Zajímavé je porovnat klasickou čtyřúhelníkovou síťku (vodorovně a svisle), ve které je uplatněn lomený směr vpisování (pdf 24), se síťkou vytvořenou ze dvou obloukovitých směrů vpisování (pdf 19/1); podoba obrazce pak určuje i pojmenování příslušného odstavce legendy.

S oběma směry vpisování (kruhovitě a obloukovitě) se luštitelé setkávají již od začátku 50. let minulého století. Můžeme se setkat i s různou podobou obrazce včetně uplatnění různých kombinací, a to nejen různých směrů vpisování (pdf 15/4). Další příklady: pdf 10/4; 27/1.

Zpět na přehled článků