Blog

Varianta doplňovačky – každý směr vpisování využívá oba smysly zápisu

Jelikož je vícesměrka křížovkářskou úlohou s neúplným křižováním, jedná se o doplňovačku – přesněji řečeno o její variantu.

Dvě zásady pro tvorbu vícesměrky:

1. Minimálně dva znaky každého vpisovaného výrazu (hlavní princip doplňovačky, křížovkové úlohy s neúplným křižováním), se musejí křižovat s dalšími výrazy, respektive s tajenkou či heslem. Přitom aspoň jeden znak každého vpisovaného výrazu musí být vyškrtnut pouze jednou (každou nově vedenou čarou musí být totiž vyškrtnut další vpisovaný znak).

2. V každém směru vpisování jsou možné vždy dva způsoby (smysly) zápisu, například pro směr „kruhovitý“ či „buňkovitý“- ve směru a proti směru chodu hodinových ručiček. Každý použitý směr vpisování musí uplatnit vždy oba smysly zápisu (hlavní princip vícesměrky).

 

Jelikož je vícesměrka variantou doplňovačky, lze pro její tvorbu uplatnit v plné šíři Křížovkářské zásady pro autory a luštilele (článek 2, dvě výše uvedené zásady pro tvorbu vícesměrky jsou obsažené v kapitole B. POLÍČKO, 2. Křižování – doplňovačky).

 

Hádanková podoba vícesměrky (článek, 23, pdf 3) není na mém webu hlavním předmětem zájmu.

Pro hádankovou podobu vícesměrky je charakteristické:

Absence křižování tajenky s vepsanými výrazy (z pohledu autora úlohy jde vždy o výrazy vpisované).

Vypouštění síťky - drtivá většina předkládaných úloh obsahuje „klasickou“ čtyřúhelníkovou síťku. Autor ji při tvorbě samozřejmě používá.

Rámování políček, v kterých je tajenka či heslo (uzlové, silně orámované políčko využívají křížovkáři již pro řetězové křižování).

V roce 1996 vydal svaz pro tuto hádankovou variantu vícesměrky v Panoramě křížovek jakousi dvanáctistránkovou (i když by stačila maximálně 1 stránka, protože se drtivá část textu opakuje, co platí obecně pro úlohy s neúplným křižováním) normu s komentářem.

Jistě tedy není hádanková podoba vícesměrky křížovkovou úlohou, ale ani nemůže být slovní hádankou. Svaz ji tam ostatně ani nezařazuje. Je to jakási vyškrtávací hříčka, která obsahuje některé křížovkové prvky. V různých tiskovinách (především pro školáky) nalezneme všelijaké hrátky s naší mateřštinou (nejen s připojeným obrazcem). Pokud však nesplňují základní zásadu doplňovačky (křižování každého vpisovaného výrazu minimálně ve dvou znacích) jsou to luštitelské hříčky, kterými se nebudu zabývat – sem patří i hádanková podoba vícesměrky.

Mým hlavním cílem je mapování historie křížovkových úloh. Hledám ale její optimální podobu, která je srozumitelná široké luštitelské veřejnosti.

 

Problematice vícesměrky jsou věnovány následující články a stránky ke stažení:

Článek 39 – Směr vpisování ve vícesměrce

Článek 53 – Smysl vpisování

pdf 3 - Historie vícesměrky (hádanková a křížovková podoba)

pdf 6 - Obrázkový znak považovaný za písmeno

pdf 7/4 - Jeden směr (spirálovitý)

pdf 10 - Jeden směr (vlnkovitý, spirálovitý, kruhovitý)

pdf 11 - Lomený směr vpisování

pdf 16 - Dva směry (vodorovně a svisle, vodorovně vlnkovitě a svisle)

pdf 17 - Tři směry

pdf 26/3 – Trojsměrka výplňková

pdf 27/4 – Čtyřsměrka (obrázkový znak považovaný za písmeno)

pdf 29/4 – Vícesměrka (kombinace: vodorovně, svisle, 2x šikmo a lomeně)

pdf 30/2 – Čtyřsměrka polovýplňková

pdf 40/3 – Trojsměrka s jednoslovnou legendou

pdf 41/4 – Čtyřsměrka slovní

pdf 57/2 a 3 - Trojsměrka s jednoslovnou legendou

pdf 60/3 – Čtyřsměrka cizojazyčná

 

Závěrem nutno konstatovat, že vícesměrka patří (vedle logické úlohy sudoku a křížovky s vepsanou legendou) k velmi oblíbeným luštitelským úlohám po sametové revoluci a denně se s těmito úlohami mohou luštitelé setkávat v různých tiskovinách.

Zpět na přehled článků