Blog

Varianta doplňovačky – každý směr vpisování využívá oba smysly zápisu

Poslední zápis do článku 1. 5. 2023

Jelikož je vícesměrka křížovkovou úlohou s neúplným křižováním, jedná se o doplňovačku – přesněji řečeno o její variantu.

Dvě zásady pro tvorbu vícesměrky:

1. Minimálně dva znaky každého vpisovaného výrazu (hlavní princip doplňovačky, křížovkové úlohy s neúplným křižováním), se musejí křižovat s dalšími výrazy, respektive s tajenkou či heslem. Přitom aspoň jeden znak každého vpisovaného výrazu musí být vyškrtnut pouze jednou (každou nově vedenou čarou musí být totiž vyškrtnut další vpisovaný znak).

2. V každém směru vpisování jsou možné vždy dva smysly (možnosti) zápisu, například pro směr „kruhovitý“ či „buňkovitý“- ve směru a proti směru chodu hodinových ručiček. Každý použitý směr vpisování musí uplatnit vždy oba smysly zápisu (hlavní princip vícesměrky).

 

Jelikož je vícesměrka variantou doplňovačky, lze pro její tvorbu uplatnit v plné šíři Křížovkářské zásady pro autory a luštilele (článek 2, dvě výše uvedené zásady pro tvorbu vícesměrky jsou obsažené v kapitole B. POLÍČKO, 2. Křižování – doplňovačky).

Za připomenutí stojí rovněž, že každý příslušný řádek, sloupec, mezikruží apod. úlohy nemusí obsahovat vpisovaný výraz.

Pro vícesměrku je charakteristická tzv. podoba vyškrtávací (všechna políčka kromě tajenky jsou vyplněna znaky), která převažuje.

Vpisovací podoba se neobjevuje tak často. Samozřejmě, že obě podoby (vyškrtávací i vpisovací) mohou být „výplňkové“ (vpisované či vyškrtávané výrazy jsou přímo dány, pro odlišení jsou uváděny velkou abecedou) či jsou obepsány (často je uplatněna obrázková legenda). Obtížnost se snadno reguluje (pdf 84).

Lze předkládat takovou podobu úlohy kterou zvládne i začátečník.

 

Hádanková podoba vícesměrky (článek, 23, pdf 3) není na mém webu hlavním předmětem zájmu.

Pro hádankovou podobu vícesměrky je charakteristické:

Absence křižování tajenky s vepsanými výrazy (z pohledu autora úlohy jde vždy o výrazy vpisované).

Vypouštění síťky - drtivá většina předkládaných úloh obsahuje „klasickou“ čtyřúhelníkovou síťku. Autor ji při tvorbě samozřejmě používá.

Rámování políček, v kterých je tajenka či heslo (uzlové, silně orámované políčko využívají křížovkáři již pro řetězové křižování).

V roce 1996 vydal svaz pro tuto hádankovou variantu vícesměrky v Panoramě křížovek jakousi dvanáctistránkovou (i když by stačila maximálně 1 stránka, protože se drtivá část textu opakuje, co platí obecně pro úlohy s neúplným křižováním) normu s komentářem.

Jistě tedy není hádanková podoba vícesměrky křížovkovou úlohou, ale ani nemůže být slovní hádankou. Svaz ji tam ostatně ani nezařazuje. Je to jakási vyškrtávací hříčka, která obsahuje některé křížovkové prvky. V různých tiskovinách (především pro školáky) nalezneme všelijaké hrátky s naší mateřštinou (nejen s připojeným obrazcem). Pokud však nesplňují základní zásadu doplňovačky (křižování každého vpisovaného výrazu minimálně ve dvou znacích) jsou to luštitelské hříčky, kterými se nebudu zabývat – sem patří i hádanková podoba vícesměrky.

Mým hlavním cílem je mapování historie křížovkových úloh. Hledám ale její optimální podobu, která je srozumitelná široké luštitelské veřejnosti.

 

Problematice vícesměrky jsou věnovány následující články a stránky ke stažení v pdf:

Článek 39 - Směr vpisování ve vícesměrce

Článek 53 - Smysl vpisování

Článek 72 – Zásady pro tvorbu vícesměrky

pdf 3 - Historie vícesměrky (hádanková a křížovková podoba)

pdf 6 - Obrázkový znak považovaný za písmeno

pdf 7/4 - Jeden směr (spirálovitý)

pdf 10 - Jeden směr (vlnkovitý, spirálovitý, kruhovitý)

pdf 11 - Lomený směr vpisování

pdf 16 - Dva směry (vodorovně a svisle, vodorovně vlnkovitě a svisle)

pdf 17 - Tři směry

pdf 26/3 – Trojsměrka výplňková

pdf 27/4 – Čtyřsměrka (obrázkový znak považovaný za písmeno)

pdf 29/4 – Vícesměrka (kombinace: vodorovně, svisle, 2x šikmo a lomeně)

pdf 30/2 – Čtyřsměrka polovýplňková

pdf 40/3 – Trojsměrka s jednoslovnou legendou

pdf 41/4 – Čtyřsměrka slovní

pdf 57/2 a 3 - Trojsměrka s jednoslovnou legendou

pdf 60/3 – Čtyřsměrka cizojazyčná

pdf 83 – Trojsměrka (vícenásobné políčko)

pdf 84 – Vícesměrky vpisovací

Závěrem nutno konstatovat, že vícesměrka patří (vedle logické úlohy sudoku a křížovky s vepsanou legendou) k velmi oblíbeným luštitelským úlohám po sametové revoluci a denně se s těmito úlohami mohou luštitelé setkávat v různých tiskovinách.

Zpět na přehled článků