Blog

V popisu není uplatněna ekonomická stránka

Nový pohled na křížovkové úlohy (článek 4) – každá křížovková úloha je jakási skládačka z různých prvků (vpisovaný znak, políčko, typ síťky, rozdělovací značka, směr vpisování, typ křižování, typ legendy a typ tajenky). Každá dosud zveřejněná křížovková úloha (a to v celé její historii) se dá vždy zařadit do nového pojetí – skládání úlohy z různých křížovkových prvků.

Rozhodně vhodně zavedli křížovkáři dva typy křižování – úplné a neúplné:

V novém pohledu na křížovkové úlohy je uplatněno úplné křižování pro křížovky a neúplné pro doplňovačky. Křížovková úloha – kombinace křížovky a doplňovačky (uplatněny jsou oba typy křižování - úplné i neúplné). Najde-li někdo lepší řešení, které je rozhodující pro jednoznačný, srozumitelný a stručný nadpis, rád ho do webu zapracuji. Odpadnou tím totiž všechny zbytečně zavedené křížovkové odrůdy, zjednoduší se a zpřehlední nadpis… Svaz považuje za klad, že disponuje stovkami různých druhů křížovek, ale pro širokou veřejnost to žádná výhra není, spíše je to zápor – luštitel se těžko v té změti orientuje.

Hlavním cílem mého webu je luštitelům předkládat stručnou a jednoznačnou podobu každé křížovkové úlohy, která je srozumitelná všem zájemcům o tuto luštitelskou úlohu, a hlavně nepotřebuje uvádět žádný návod k jejímu zdolání.

Pro doplňovačky platí důležitá zásada – minimálně dva znaky každého vpisovaného výrazu musí být zapojeny do křižování. Díky neúplnému křižování jsou doplňovačky obtížněji luštitelné než křížovky. Proto je vhodné nějakým způsobem luštiteli usnadnit luštění těchto úloh - například výčet znaků (shluků, slabik apod.) s neúplným křižováním, předkládání úlohy jako polovýplňka, předtištění těchto znaků v obrazci apod.) jak ostatně demonstrují úlohy ke stažení v pdf.

Typ křižování se promítá samozřejmě do nadpisu – křížovka, doplňovačka, či křížovková úloha (uplatnění obou typů křižování – úplné i neúplné). Tímto přístupem je vyřešeno zastaralé třídění křížovek z roku 1954. Každá dříve zveřejněná úloha (zvláštní křížovka – odrůda) se dá „převést“ do nového pojetí):

Například úlohy se skupinovým křižováním (odstředovka, dostředovka a osovka, článek 16) – v těchto úlohách jsou využity tři možnosti zápisu (ze středu, do středu a přes střed). Použitý směr vpisování (článek 10) tvoří pojmenování příslušného odstavce legendy. Počet možných zápisů závisí na použitém druhu síťky. V případě „základní“ čtyřúhelníkové síťky (běžně dostupný čtverečkovaný papír) je u dostředovky a odstředovky celkem osm možností zápisu (4 směry vpisování: vodorovně, svisle a dva šikmé směry, a v každém směru vpisování vždy dva smysly zápisu (článek 53). Místo dlouhých pojmenování odstavců legendy (například „šikmo zleva vpravo nahoru“) je optimální využívat schematickou značku, která se objevovala u těchto otištěných úloh již kolem roku 1950 (první svazová norma z roku 1980 tuto skutečnost z nepochopitelných důvodů nevyužila).

Podobně lze i ostatní typy úloh (buňkovky, síťovky, ornamentovky, obloukovky atd.) převést do nového pojetí. Tím i odpadnou zavedená pravidla pro každý jednotlivý typ úlohy, která vlastně řadový luštitel detailně ani nezná. Při luštění využívá zkušenost z vyluštění první úlohy konkrétního typu.

 

Pro popis celé křížovkářské problematiky (viz jednotlivé články blogu a soubory ke stažení v pdf) jsou stěžejními pojmy:

PÍSMENO (základní stavební kámen pro každý vpisovaný znak, článek 9 a pdf 6, respektive pro vpisovaný výraz, články 54 až 63).

POLÍČKO (základní stavební kámen pro obrazec - úzce souvisí se zvolenou síťkou a použitými směry vpisování, článek 11, pdf 1 aj.).

ZADÁNÍ (nadpis, legenda a obrazec, článek 40):

- Nadpis - základní podoby podle typu křižování – křížovka, doplňovačka a křížovková úloha (kombinace úplného a neúplného křižování) a podle použitého druhu vpisovaného znaku; článek 20).

- Legenda (pojmenování odstavce legendy je vždy odvozeno od směru vpisování, články 17 a 18).

- Obrazec (síťka, rozdělovací značky, obrys - článek 13).

 

Další důležité pojmy a součásti naší duševní zábavy:

KŘIŽOVÁNÍ (článek 14; řetězové, článek 15, pdf 13 a 35; skupinové, článek 16, pdf 8).

SMĚR VPISOVÁNÍ (článek 10; lomený, článek 32, pdf 24; jeden směr, pdf 7; dva směry, pdf 14; tři směry, pdf 15; obloukovitý, pdf 19; buňkovitý, pdf 22).

TAJENKA (článek 19, pdf 38).

VÍCESMĚRKA (článek 23, pdf 3, 10, 11, 16, 17).

VÝRAZY (vpisované, vyškrtávané – u vícesměrky, legendové, tajenkové; články 5 až 8, 25 až 28, 54 až 63).

 

Milovníci otazníku se zabývají hrátkami se slovy naší mateřštiny (článek 47). Hádanka má dokonce širší záběr v porovnání s křížovkou, bohužel se týká velmi úzkého okruhu luštitelů. V křížovce jsou vpisované výrazy vždy v tzv. základním tvaru (neskloňované tvary jmen, nečasovaná slovesa). Výrazy v námětu hádanky nemusí být jen v tzv. základním tvaru. Skloňovaná jména a různé tvary sloves tvoří pojmenování konkrétní hádanky – pádovka; časovačka, přechodníček, rozkazka, slovesovka, trpěnka.

Článek 67 popisuje zapojení zájmových kroužků do naší duševní zábavy – luštění hádanek a křížovek. Milovníci otazníku působili v zájmových kroužcích již před vysíláním televize a dokonce i rozhlasu (rok 1923), takže měli na tuto ušlechtilou zábavu relativně i více času. Na svých schůzkách se nejen luštilo, ale probírala se hádankářská a křížovkářská problematika ze všech stran, a to v podstatě se děje dodnes (jeden ze způsobu využívání volného času v konkrétním koníčku). Výsledkem je vždy jakási podrobná norma, která je určena úzkému okruhu luštitelů (dnes několik stovek zájemců – členů svazu). Podobně to funguje na politické scéně. Výsledkem je však závazná norma na úrovni zákona, i když samozřejmě s časově omezenou platností. Příští garnitura to může změnit. Podobně je to i s naší mateřštinou, která sice není na úrovni zákona, ale Ústav pro jazyk český (ÚJČ) je kodifikační autoritou a regulátorem spisovné češtiny.  

Naše duševní zábava není žádnou exaktní vědou (jako například matematika). Hádankáři a křížovkáři si do svých „pravidel“ mohou dát cokoliv, ale hlavně tráví svůj volný čas tím, co je baví.   

Celý proces ovlivňuje byznys, lobbing a rovněž přístup jednotlivců - mnohdy i známých osobností, kteří lpí na svém omylu, i když je to prokazatelně špatně (příklady nalezneme nejen u politiků, ale i jinde). V případě křížovkových úloh je pak jejich podoba odvislá od přístupu osob, které to mohou přímo ovlivnit. Vydavatel dává vždy přednost té podobě, která je v souladu s jeho představami. Činnost odborných komisí svazu nemíním komentovat – výsledkem je současná podoba otiskovaných úloh.

Posuzování stavu normy v naší duševní zábavě však nelze chápat jako kritiku za každou cenu – celý proces je chápán jako vývoj (hledání optimální podoby naší společné dušení zábavy). V jednotlivých článcích je vždy uveden optimální pohled na příslušnou problematiku.

Zpět na přehled článků