Blog

Architektura, strojírenství, hudba aj.

Pro výrazy z říše živočišné a rostlinné včetně odborných výrazů z lékařství (články 59 a 60) je spojovacím článkem latina. To umožňuje uživatelům z celé planety, aby se jednoznačně domluvili – mohou se bavit o konkrétním živočišném jedinci, o konkrétní rostlině či o konkrétní části lidského těla. V těchto případech vlastně neexistuje jazyková bariéra.

Podobně jako je latina charakteristická pro zoologii, botaniku a lékařství, využívá se italština pro hudební výrazy: animato (živě), forte (silně), harmonico (libozvučně) aj. Dolce (sladce) obsahuje dokonce Internetová jazyková příručka – typická ukázka živé slovní zásoby současné spisovné češtiny. Autoři tuto skutečnost uvádějí zpravidla v legendě – například: rychle (v hudbě) – presto aj. Na tomto místě musím upozornit, že dochází k neustálému posunu při posuzování některých výrazů. Například dříve nespisovné výrazy: bicista, číro, aj. nalezneme v IJP či v ASSČ (podrobněji viz článek 62). V těchto případech samozřejmě není nutné nějak doplňovat legendový výraz.    

Výkladové (nejen jazykové) slovníky uvádějí zpravidla u převzatých slov jejich původ – z kterého jazyka byla převzata. Pokud tuto skutečnost autor uvádí u legendového výrazu, lze to chápat jako rozšiřování znalostí luštitelů. Samozřejmě, že se to týká všech oborů lidské činnosti. Sem patří i pramen „Jak se bude Vaše dítě jmenovat?“ z dílny ÚJČ, kam vedle IJP a  ASSČ nutno zařadit i ASCS. Například Mikuláš je jméno původu řeckého, Judita hebrejského, Justýna latinského atd.

V případě výrazů z mytologie (řecké a římské – antická jména) se autor setkává se dvěma podobami těchto slov, i když jsou vlastně ze stejné dílny ÚJČ.

Na jedné straně se jedná o slova obsažená v IJP (více jich je v příloze Pravidel českého pravopisu - PČP) či ASCS – například Archimedes, Apollon (u hesla Dafné i Dafne, Daphne), Jason i Iason, Niké, Sysifos aj.

Na druhé straně se jedná o podoby, které obsahuje Encyklopedie antiky (Academia 1973, zkráceně EA) - například Archimédés, Níké, Sísyfos aj.

PČP uvádějí Nike, IJP pak Niké; podobná nesrovnalost je u slova fossa, respektive fosa (článek 28).

Svaz pro posuzování jazykové správnosti (díky nesrovnalostem v jazykových pramenech) považuje za jazykově správný i výraz lišící se od podoby uvedené v NJP, je-li uveden v jiném pramenu vydaném po 1. 1. 1960.

Pečovatelům o naši mateřštinu (ÚJČ) není co závidět, jak lze ostatně sledovat v celé historii (článek 25 – Historie Pravidel českého pravopisu).

 

Dobrý autor si vždy poradí – doplnění legendového výrazu apod., či vyhnutí se problematickému vpisovanému výrazu.

Zpět na přehled článků