Blog

Odborné křížovkářské pojmy (včetně minislovníčku) 

Poslední zápis do článku 1. 2. 2022

Každý obor lidské činnosti využívá k popisu své problematiky kromě slovní zásoby všeobecné (jazykové příručky – Internetová jazyková příručka, Akademický slovník současné češtiny aj. a odborné prameny - různé encyklopedické slovníky aj.) také tzv. odbornou (odborné výrazy týkající se příslušného oboru), která se týká konkrétního lidského konání (myslivost, literární věda, architektura aj.) – často se zde setkáváme s výrazy slangovými.

Každá slovní zásoba (všeobecná i odborná) je vždy pod kontrolou jazykovědců. Vedle spisovných slov (jíní – pojem z meteorologie) jsou využívána i slova nespisovná (jíní – bělavé konečky kamzičího vousu, slangově) – v tomto případě se jedná o homonyma.

 

„Luštičkáři“ (především křížovkáři ale i hádankáři) se bez naší mateřštiny neobejdou – Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ) se stal po založení svazu jakousi křížovkářskou biblí, bez které se ani autor křížovkářských úloh neobejde.

Hlediska pro posuzování křížovkářských pojmů:

Jazyková správnost (články 6, 7, 27, 28, 48, 56).

Samozřejmě, že milovníci otazníku nemusí čekat až jazykovědci „posvětí“ jejich nový odborný termín – například vícesměrka, hádankářům pak názvy slovních hádanek – prvkovka, slovesovka, trpěnka aj. Jedná se o plně „spisovné“ výrazy. Porovnejme například se slangovými výrazy z různých oborů (myslivost aj.). Téměř každý nový výraz, který se objeví na scéně, lze zaznamenat (tisk, televize, internet). V případě internetu (viz články týkající se pramenů) musíme být obezřetní, neboť věcná popřípadě jazyková stránka nemusí být vždy zcela v pořádku. Zaleží na tom, kdo příslušný příspěvek na internet umístil a za jakým účelem.

Věcná správnost (článek 57) se týká jen výrazů legendových. Legendu k obepisu autor čerpá především z různých výkladových slovníků a encyklopedii. V případě dalších pramenů (jednorázové letáky, různé tiskoviny vč. internetu) se u „podezřelých údajů“ autorovi doporučuje vše si ověřit ve více na sobě nezávislých pramenech.

 

Tvorba odborných pojmů (odvozováním od různých slov, a to i předponami či příponami):

- substantivum: kruh – kruhovka (obrazec křížovkové úlohy) a kruhovitý (směr vpisování); oblouk – obloukovka (obrazec křížovkové úlohy) a obloukovitý (směr vpisování); buňka – buňkovka, buňkovitý; Darwin – darvinovka (křížovka) a darvinka (hádanka) aj.

- adjektivum: kruhovitý (mající tvar kruhu); obloukovitý aj.

- adverbium (příslovce k pojmenování odstavce legendy - použitý směr vpisování): kruhovitě, obloukovitě aj.

- verbum: doplňovat – doplňovačka (v PSJČ je i „doplňka“ od doplnit – také druh hádanky); křižovat – křížovka aj.  

 

Odborné výrazy obsažené v otištěné křížovkové úloze (určené řadovému luštiteli - články 2, 4, 20, 40):

Substantiva - doplňovačka (neúplné křižování), křížovka (úplné křižování), pomůcka aj.

Adjektiva – odvozená od druhu vpisovaného znaku (písmenná, shluková atd.), od typu křižování (řetězová), od typu legendy (výplňková, hádanková), cylindrická aj.

Adverbia (tvořená příponou –ě, případně –e – svisle slouží k pojmenování odstavce legendy, které určuje směr vpisování) – vodorovně, svisle, bunkovitě, šikmě (lze chápat jako odborný termín; SSJČ má k tomuto tvaru připojené stylistické hodnocení – „řidčeji“ vedle podoby šikmo, ale to je nepodstané) aj.

Předpona „POLO-“ - je-li v úloze (uváděná v nadpisu či v pojmenování odstavce legendy) příslušný křížovkový prvek uplatněn jen částečně.

Předpona, která udává délku vpisovaných výrazů, šesti- (druh pomůcky, pdf 7/1; 24/1 a 2).   

 

Odborné výrazy sloužící jen pro popis křížovkářské problematiky a komentáře, svazové potřeby (většina článků webu):

Skládací hádanky (čtvercovka, rámcovka aj.), skupinové křižování (paprskovitý směr vpisování: od středu, do středu a přes střed - odstředovka, dostředovka a osovka), vybíračka (druh pomůcky, zaniklý pojem – v úloze se již neuvádí, pdf 2) aj.

Rozlišovat je nutno: hádankový (hádanková křížovka – od „hádanka“)  - hádankářský (hádankářská problematika – od „hádankář“); křížovkový (křížovková úloha – od „křížovka“) – křížovkářský (křížovkářská soutěž – od „křížovkář“, zajímavé je, že IJP, která uvádí živou slovní zásobu, neuvádí toto heslo – pak to vypadá, jako by u nás křížovkáři neexistovali).

 

Historické názvy křížovkových úloh byly odvozovány od použitého křížovkového prvku (třídění z roku 1954 a svazové normy):

Směr vpisování – třísměrná, čtyřsměrná, šikmá, magická (čtvercovka), buňkovka, síťovka,

Typ křižování – bez rozdělovacích značek, darvinovka, řetězovka (řetězové křižování), obrysovka a ornamentovka (kombinace křížovky a doplňovačky), odstřeďovka, dostřeďovka a osovka (skupinové křižování), zrcadlovka,  

Typ legendy – přísunková, odsunková, číselková, schodovka (hádanková), výplňka,

Typ políčka – mosaika, sloupcovka,

Obrazec – kruhovka, obloukovka,

Tajenka - Mřížkovka

V novém pojetí se v zadání neuvádějí údaje, které jsou zřejmé z podoby otištěné úlohy, a směry vpisování tvoří vždy pojmenování příslušného odstavce legendy.

 

Historické křížovkářské termíny

Křížovka „kombinovaná“ – takto byla označována v roce 1954 křížovka (zařazená tehdy mezi křížovky normální), ve které se střídají čtyřúhelníková políčka s políčky dvojnásobnými, označovaná byla i jako „hříčka“. Měla uvedený tento popis:

Křížovka kombinovaná se skládá ve směru vodorovném střídavě z malých a velkých políček, při čemž jednomu velkému odpovídají dvě mal. Písmena velkých políček jsou společná vždy dvěma svislým výrazům je prostupujícím.“

Podobně je dodnes takto označovaná křížovka, ve které se střídají různé směry vpisování (pdf 22/3 - svisle a buňkovitě).

Střídat lze všechny křížovkové prvky (vpisované znaky, políčka, směry vpisování, typy legend a vzájemně je kombinovat – pdf 27 až 32) a adjektivum „kombinovaná“ v zadání křížovkové úlohy vůbec nepotřebujeme.

 

Minislovníček (některé termíny slouží jen pro popis křížovkářské problematiky):

Cylindrická úloha - svinutím do kruhu či namotáním na válec „získáme“ u úlohy úplné křižování

Dokreslovka - úloha bez otištěného obrazce

Doplňovačka - úloha s neúplným křižováním, včetně vícesměrky

Křižování - úplné, neúplné, řetězové, skupinové, „speciální“ - obecně „shoda“

Křížovka - úloha s úplným křižováním

Křížovková úloha – kombinace křížovky a doplňovačky (např. obrysovka – pdf 36, ornamentovka – pdf 34, 36/3) 

Legenda - textová, obrázková, sdružená, hádanková, protivková, číselná aj.

Nadpis - název křížovkové úlohy (podnadpis – luštiteli podává další informace - typ střídání, vyčíslení skryté tajenky apod.)

Návod - pokyny pro luštění křížovkové novinky (dobrý autor to však vždy vyřeší v nadpisu, legendě či obrazci)

Obrazec - prvky obrazce: obrys, síťka, políčko, rozdělovací značka, očíslování (řádků, sloupců, buněk aj.)

Písmeno - základní stavební kámen (prvek pro složení vpisovaných znaků, následně vpisovaných výrazů)

Políčko - základní stavební kámen pro sestavení obrazce (základní, mozaikové, vícenásobné, uzlové, středové, atypické aj.)

POLO- - předpona značící jen částečné uplatnění nějakého křížovkového prvku

Pomůcka - nadlehčení úlohy vč. zaniklého termínu vybíračka (připojená tabulka obsahuje všechny vpisované znaky)

Pramen - podklad, z kterého byl čerpán příslušný výraz (vpisovaný, legendový, tajenkový)

Rozdělovací značka - rozdělovací linka, políčko, bod, uzlové políčko (součást obrazce)

Směr vpisování - k pojmenování příslušného odstavce legendy slouží adverbia - vodorovně, svisle, kruhovitě, buňkovitě, aj.

Střídání – všechny křížovkové prvky v jedné úloze lze systematicky střídat (vpisovaný znak, typ políčka ap., pdf 27 až 31)

Stylistické hodnocení výrazů - například nářečně, zastarale, řídce apod. (v závorce za legendovým výrazem)

Symetrie – obrazce a jeho částí, vyškrtávaných výrazů ve vícesměrce, umístění skryté tajenky apod.

Tajenka - neskrytá, skrytá, její díl či část.

Vícesměrka - úloha s neúplným křižováním, u které nemusí být vepsány výrazy ve všech sloupcích zvolených směrů vpisování.

Vpisováný znak - písmeno, shluk, slabika, výraz, slovo, obrázkový znak apod.

Výplňková úloha - legenda obsahuje přímo systematicky seřazené vpisované výrazy (ustálilo se uvádění velkou abecedou)

Výraz - vpisovaný, vyškrtávaný (z pohledu luštitele u vícesměrky), legendový, tajenkový

Zadání – podoba křížovkové úlohy předkládané luštiteli

Zpět na přehled článků