Blog

Vývoj spisovného jazyka

Poslední zápis do článku 1. 11. 2023

Křížovka je obrazcová luštitelská úloha založená na křižování výrazů vpisovaných podle legendy do obrazce. Vlastní křížovkářská problematika je popsána v článku 2 – Křížovkářské zásady pro autory a luštitele. Uvedeny jsou zde křížovkové prvky, z kterých se skládá každá křížovková úloha (základní – písmeno a políčko a další odborné termíny – směr vpisování, křižování, legenda, obrazec, tajenka, zadání, nadpis aj.).

Nedílnou součástí každé křížovkové úlohy jsou vpisované výrazy, u kterých křížovkáři dbají především na jazykovou správnost vedle i správnosti věcné. Oblast spisovného jazyka spravují jazykovědci, konkrétně Ústav pro jazyk český (ÚJČ), který je kodifikační autoritou a regulátorem spisovné češtiny. Rozhodně jde o dobré rozhodnutí, když křížovkáři postavili vlastně ve svých úlohách jazyk na úroveň zákona (srovnejme se stanovením výše daní ap.), i když spisovný jazyk vždy byl, je a asi i bude ovlivňován různými silami (jak ostatně i historie potvrzuje).

Křížovkáři (podobně jako novináři, spisovatelé, studenti aj.) jsou pouhými uživateli jazyka – jsou to jakési hrátky se slovy (začali to vše hádankáři před více jak sto lety).

Historii spisovného jazyka, konkrétně Pravidel českého pravopisu popisuje článek 25.

V historii křížovky lze problematiku „jazykové správnosti“ rozdělit do dvou etap. Její posuzování úzce souvisí s vytvářenými pravidly pro tvorbu, která se časem stále „vylepšovala“ (viz Historie vzniku křížovkářské normy pro tvorbu, článek 21).

V první etapě - od otištění první doplňovačky (křížovková úloha s neúplným křižováním) kolem roku 1900 do přípravy první svazové normy v roce 1975 nebyl ještě používán termín „jazyková správnost“. U vpisovaných výrazů nebyla dodržována délka samohlásek (převzato ze slovní hádanky, kde je to samozřejmě uplatňováno do současnosti) a tudíž o jazykové správnosti nelze mluvit.

Druhá etapa je charakterizovaná zavedením termínu „jazyková správnost“. První svazová norma (1980) již vlastně autorům neumožňovala nedodržovat délku samohlásek u vpisovaných výrazů. Celý proces trval kolem třiceti let, i když Lojza Nolč už od prvních ročníků  Křížovkářské maturity nový trend začal razit.

 

Pro posuzování jazykové správnosti výrazů plně postačuje Internetová jazyková příručka (IJP – živá slovní zásoba) a Akademický slovník současné češtiny (ASSČ – živá slovní zásoba; výkladový slovník, zatím je zpracováno několik prvních písmen). V případě, že příslušný výraz není v IJP či ASSČ obsažen, uplatní se další jazykové prameny.

Jazykově správná jsou i odvozená (pravidelně tvořená) slova obsažená nejen v IJP, ale i v dalších jazykových pramenech:

Podstatná jména slovesná – konání (od konat), zpívání (od zpívat), sedění i sezení (od sedět) aj.

Komparativy a superlativy přídavných jmen a příslovcí – malý (menší, nejmenší), dobře (lépe, nejlépe) aj.

Přivlastňovací přídavná jména – otcův (majetek), Irenin (přítel) aj.

Odvozeniny (jazykově správně utvořené) – konaný, konající, konavší (od konat) aj.

atd.

 

Jazyková správnost úzce souvisí s dokládáním pramenu, ze kterého byl příslušný výraz čerpán. Křížovkáři za správné výrazy nepovažují výrazy, které nejsou doložitelné nějakým pramenem – je tím zamezena tzv. samotvorba autorů. Týká se to především těchto slov:

Zdrobněliny – i když v mluvnici najdeme tvoření zdrobnělých slov příponami, křížovkáři považují za možný vpisovaný výraz jen ten, který lze doložit nějakým pramenem. Tedy například od slova osa jen „osička“ (nikoli oska).

Domácká jména – základním pramenem pro tyto výrazy je kniha M. Knappové: Jak se bude Vaše dítě jmenovat?, která má i více vydání. Předchůdcem této knihy (rovněž z dílny Akademie věd) je F. Kopečný: Průvodce našimi jmény. Domácká jména najdeme také v SSJČ i v dalších pramenech. Taxativní výčet těchto jmen není v jednotlivých pramenech (i v dalších vydáních) stejný, některé podoby nalezneme jen v předmluvě, například Ika (Jiří) – Knappová (třetí vydání 1996, strana 30). Nedoloženou podobu (nestačí ji jen někde slyšet) domáckých jmen autoři křížovek nepoužívají – je tím vyloučena tzv. samotvorba. Křížovkáři se již od začátku existence křížovky snažili sestavovat různé pomůcky pro luštitele a autory (pomůcka z roku 1925 měla systematicky seřazené výrazy z několika oborů lidské činnosti). Vhodnou pomůckou jsou právě domácká jména.

Jisté potíže pro křížovkáře vyplývají z nejednotnosti v psaní antických jmen Archimedes – Archimédes aj., zřejmě zaviněno nesmiřitelnými frakcemi v ÚJČ), což jazyku neprospívá. Do stejné škatulky (nedohoda ve vlastních řadách) lze zařadit i jazykovou krizi, která vypukla vydáním Pravidel českého pravopisu (PČP, 1993). Tato velká aféra byla zakončena v roce 1994 vydáním dodatku (článek 6) – jakýsi kompromis, který vzniklou situaci vlastně neřeší. Zavedeno bylo pět skupin, ve kterých jsou vlastně nově povoleny různé podoby - dublety (oáza i oasa, kurz i kurs, realismus i realizmus, diskuse i diskuze, sezona i sezóna). IJP uvádí jen jednu podobu psaní u první skupiny – tedy jen oáza, což vlastně avizovala již PČP z roku 1957. U zbylých čtyř skupin IJP uvádí dvojí podobu – jiné dublety (dvojtvary) ostatně křížovkáři znají (lahev i láhev, lůza i luza, sedění i sezení, voj i oj  aj.), známé jsou rovněž trojtvary (obol i obolos, obolus). Slovník českých synonym (SČS, Karel Pala, Jan Všianský – 1994) uvádí i ve vydání z roku 2001 (viz konec článku 6): „... neakceptujeme psaní typu altruizmus, egoizmus a též kurz a pulz, neboť nejde o konzistentní úpravu (museli bychom pak akceptovat i tvary altruizta, egoizta) ...“

Pravidla mohou být jen jedna (například tato situace by při výběru daní byla naprosto nepředstavitelná). IJP je také jen jedna - ÚJČ, pověřený orgán na kodifikaci spisovné češtiny. Křížovkáři se s tímto problémem (psaní antických jmen a dodatek k PČP 1994) setkávají i u výrazů z rostlinopisu (článek 60), z živočišné říše (článek 59) a u výrazů z dalších oborů (chemie, technika aj.).

Dobrý autor se vždy se vším vyrovná, a to i s jazykovou stránkou vpisovaných výrazů. Někdy je řešením vhodným způsobem doplnit legendový výraz. Křížovkáři zavedli ostatně již dříve termín „dříve psáno“. Slova, která měla u příslušného hesla připojeno „dříve psáno“, nebylo nikdy možné použít jako vpisovaný výraz (například ssavec místo správného savec). Rozdílnou podobu výrazů může autor křížovkové úlohy někdy řešit bližší specifikací v závorce legendy či se prostě „spornému“ výrazu vyhnout.

Svaz pro svou potřebu (autorské soutěže aj.) zrušil v poslední (internetové) normě dřívější (PČP) a současnou (IJP) nadřazenost nad ostatními NJP. Počínání svazu je jeho záležitostí a nechci do toho nijak zasahovat (jsem ostatně také jeho členem) podobně beru jen na vědomí i kroky ÚJČ. V konečném důsledku to však znamená, že je výraz OASA (ostatně se s ním setkáváme občas v jednom odborném luštitelském periodiku) je v pořádku. To se ale vracíme o více jak šedesát let zpět – určitě to není ten nejlepší způsob propagace naší mateřštiny. Nutno zde ale poznamenat, že žáci a studenti (díky našim češtinářům) tuto vyloženě nesmyslnou benevolenci v psaní těchto dublet nemají. Podobně nepoužívají tyto dublety seriózní novináři, kterých je drtivá většina. Bohužel na televizní obrazovce se lze často setkat s různými podobami těchto inkriminovaných slov.

 

Rekapitulace (jak jsem průběžně zaznamenal různé názory a vyjádření od účastníků celého procesu – tzv. ideální stav):

Jedna (základní) podoba slov – jak je zřejmé z historie vývoje spisovného jazyka (článek 25), byla podoba spisovné mateřštiny vždycky různými způsoby ovlivňována. Ideální řešením by bylo vlastně pro všechny ponechat jen jednu podobu každého slova a neuvádět žádné další možnosti (dvojtvary, trojtvary ap.).

Po staletí do současnosti lze zaznamenat různé podoby téhož slova (nejen spisovné, ale i nespisovné – nářeční, slangové apod.). Jak je to zřejmé například u botaniků, kteří doporučují vždy jen jednu podobu – tu lze považovat za plně spisovnou (listopadka, chryzantéma, kopretina, bylice, heřmánkovec, vratič, zlateň; ve výčtu je takováto podoba vysázena tučně), vše spojuje odborné latinské pojmenování Chrysanthemum, které je jednoznačným vodítkem i pro všechny další jazyky (článek 60). Obdobná situace je v živočišné říši (článek 59) a dalších oborech lidské činnosti. U hudebních výrazů je pro jednotlivá pojmenování použita italština.

 

Jiné podoby (vedle plně spisovných) používají dvě skupiny uživatelů:

1. Příslušníci konkrétního oboru (především pro ryze odborné texty, např. chemici aj.) – používají často „svůj jazyk“ (distancují se od nastavené podoby od jazykovědců). Jinou podobu lze samozřejmě používat v odborných článcích v konkrétním oboru, ale pak je nutné tuto zásadu dodržet v celém článku. Ostatně v celé historii lze zaznamenat různé podoby, ale pro každého čtenáře by měl být text srozumitelný (bez rozdílů, ve kterém časovém období byl napsán).

2. Křížovkáři (včetně hádankářů) – se vždy drželi spisovné podoby jazyka. Při přípravě první křížovkářské normy (vyšla v roce 1980) od roku 1975 se SSJČ stal jakousi křížovkářskou biblí a PČP (opakovaně vydávaná ve „vylepšené“ verzi) byla rozhodující pro posuzování spisovnosti. Po sametové revoluci (jazyková krize v roce 1993, přetrvávající nejednotnost v psaní antických jmen, včetně dvojkolejnost ve vlastních řadách -  viz výše SČS … neakceptujeme psaní kurz a pulz, neboť nejde o konzistentní úpravu…atd.) zrušili pro posuzování spisovnosti nadřazenost IJP a ASSČ nad ostatními jazykovými prameny (nešťastné rozhodnutí). Na tomto místě je vhodné rovněž poznamenat, že křížovkáři svými pravidly nemají v úmyslu snižovat zásobárnu možných vpisovaných výrazů – vždyť výrazů nespisovných (legendový výraz je doplněn tzv. stylistickým hodnocením, nářečně, lidově apod.) je mnohem více než inkriminovaná slova (kurz-kurs aj.).

Ostatní skupiny uživatelů berou na vědomí poslední podobu spisovného jazyka, ale v současné „džungli“ se dá těžko orientovat.

Žáci a studenti (snad i novináři, pokud se nejedná např. o odborný článek třeba z golfu, kde se mohou pro dokreslení objevit i výrazy, které nejsou v souladu s IJP či ASSČ – pokud jsou v těchto pramenech vůbec obsaženy) by rozhodně tuto možnost přivítali. Ostatně češtináři ani ve školách neumožňují psát jasně překonané podoby slov (například museum, oasa apod.) a v případě dvoj- či trojtvarů  (kurz-kurs, realismus-realizmus, diskuse-diskuze, citron-citrón) je výhradně používaná základní podoba (ne tedy „lze i“).

 

Uzákoněná podoba spisovného jazyka by celou situaci sice mohla vyřešit, ale kdo by takovou „optimální“ podobu předložil a kdo by pak případný návrh schvaloval. Ústav pro jazyk český (ÚJČ) je kodifikační autoritou a regulátorem spisovné češtiny, do celého procesu však zasahují politici a byznys. Nalezení jakési shody je nepravděpodobné, vždyť ty tahanice o optimální podobu jsou v podstatě stále stejné od samého začátku 20. století do současnosti.

Nechtěl bych být v kůži jazykovědců, protože jakákoliv nová podoba je vždycky někým z nějakého důvodu napadnutelná.

V slovníkové části IJP je samozřejmě omezený počet slov. Pro podobu slov, která v ní nejsou obsažena, slouží pak její výkladová část – ta je ale podána rámcově a uživateli je pak aplikovaná různě - to by pak jeden odborný křížovkářský titul nepoužíval k vpisování výraz „oasa“, který je tam uveden samozřejmě v jiné souvislosti.

Křížovkáři převzali od jazykovědců i zásadu, že každé slovo (u křížovkářů vpisovaný výraz) musí být doloženo (výskytem v nějakém pramenu). Jazykovědci (jak potvrzují i odpovědi na dotazy do Jazykové poradny) pak posuzují i možnosti různých tvarů skloňovaných jmen či časovaných sloves ale i různé jazykové případy.

Zpět na přehled článků