Blog

Při luštění je důležité uplatnit logické myšlení

Poslední zápis do článku 1. 4. 2021

 

V „klasické“ křížovkové úloze vpisuje luštitel do jednotlivých políček výrazy podle legendy – tedy přechází z výrazu legendového na výraz vpisovaný (v tomto případě uplatní i konkrétní vědomosti, které předtím nabyl).

 

Ryze logickou úlohou je pak například hlavolam „sudoku“, kde se zapisují číslice 1 až 9 do mřížky 9x9, rozdělené do devíti mřížek 3x3 nazývaných „oblasti“. Luštitel má doplnit další číslice tak, aby platilo, že v každém řádku, v každém sloupci a v každém z devíti čtverců (mřížek) jsou použity vždy všechny číslice jedna až devět, ovšem každá číslice jen jednou. Pořadí číslic není důležité. Číslice se nesmějí opakovat v žádném sloupci, řádku ani malém čtverci. Je to více let velmi oblíbená luštitelská úloha, s kterou se lze pravidelně setkávat v mnoha tiskovinách.

Nutno ještě poznamenat, že tato logická úloha má nepřeberné možnosti tvorby. Číslice lze chápat jako vpisovaný znak a mřížku 9x9 jako obrazec (čtverec s 81 políčky). Vpisovanými znaky mohou být vedle číslic i písmena, obrázkové či jiné znaky apod. „Mřížka“ může být menší – 4x4 (se čtyřmi mřížkami 2x2) či naopak větší 5x5 atd. či dokonce oblasti nemusí mít čtvercový tvar.

Další ryze logickou úlohou jsou například piškvorky – v takové hře je ve výhodě hráč, který začíná.

 

Klasickou logickou křížovkovou úlohou je výplňka (všechny vpisované výrazy jsou přímo dány, nejsou tedy obepsány – články 24 a 44, pdf 37). Luštitel zde neuplatní „křížovkářské vědomosti“ (přechod z výrazu legendového na vpisovaný), ale jeho úkolem je nalezení prvního křižování z daných vpisovaných výrazů. Nejlehčí jsou úlohy s úplným křižováním, ve kterých je připojen úplný obrazec (pdf 37/1). Ztížením je například vypuštění všech rozdělovacích značek. Nejobtížnější jsou pak výplňkové křížovky, ve kterých luštitel nemá k dispozici obrazec (například PÍSMENNÁ VÝPLŇKOVÁ DOKRESLOVÁ KŘÍŽOVKA) – k luštění mu musí stačit čistý čtverečkovaný papír (respektive síťka trojúhelníková, šestiúhelníková, schodišťová apod.), článek 24.

Každá křížovková úloha může mít různé varianty, ve které se luštiteli předkládá. V pdf 39 jsou pro jednotlivé vpisované výrazy v legendě uvedeny jen samohlásky (pro vodorovný směr) a jen souhlásky (pro svislý směr). Takovou výplňkovou křížovku lze zařadit mezi úlohy obtížnější.

 

Mezi logické křížovkové úlohy řadíme rovněž číselné úlohy (s číselnou legendou, pdf 5; samozřejmě, že uvedený postup předluštitele nemusí být vždy stejný – každý luštitel má svou „metodu“). V těchto úlohách je uplatněno „speciální“ křižování – tzv. shoda. Totiž každé použité písmeno musí být v úloze použito minimálně dvakrát. Zde však luštitel částečně uplatní i křížovkářské dovednosti (při odkrývání posledních písmen jednotlivých vpisovaných výrazů). Samozřejmě, že autorem všechny vložené výrazy do takovéto úlohy nemusí vždy luštitel znát – některé úlohy mají připojenou legendu k některým vpisovaným výrazům, zpravidla abecedně (pomůcka pro luštitele). Všechny tyto křížovkové úlohy jsou vlastně křížovky

 

Typickou soutěží, ve které hráč uplatňuje vedle získaných vědomostí i logické myšlení, je televizní AZ-KVÍZ. Pozorný televizní divák jistě zaregistroval, že sebelepší vědomosti (správné odpovědi na zvolené otázky) ještě nemusí vždy vést k vítězství. Vítězem se stává totiž hráč, který propojil tři strany hracího pole (popřípadě získal více správných odpovědí). Po dlouhodobém sledování této soutěže lze zaznamenat relativně vysoké procento hráčů (vědomostně zdatných), kteří nepostupují logicky (volí nevhodná políčka). I v této hře (podobně jako v piškvorkách) má určitou výhodu hráč, který začíná.

 

Při vyplňování políček písmeny postupují luštitelé různě. Někteří u „klasické“ křížovky zapisují „vyluštěné“ výrazy nejprve ve směru vodorovném a pak ve svislém. Zásadně by však měl luštitel vpisovat jen tzv. „tutovky“ (například metropole ČR – PRAHA), – vyhne se pak gumování či při použití propisovací tužky přepisování chybně vyplněného políčka. Ve „švédkách“ (křížovky s vepsanou legendou) je asi úspornější na čas kombinovat oba směry vpisování a příslušnou oblast obrazce vyluštit celou. I logické myšlení lze uplatnit na začátku luštění, například první dvě políčka třípísmenného vpisovaného výrazu (legenda: osobní zájmeno) lze vyplnit ON?, protože všechna tato osobní zájmena mají stejný začátek…

Zpět na přehled článků