Blog

Součásti zadání – nadpis, legenda a obrazec

Poslední zápis do článku 1. 9. 2023

Pro celý popis vývoje jsou důležité dva základní stavební kameny a důležité křížovkové prvky, z kterých se skládá každá křížovková úloha:

PÍSMENO - základní stavební kámen pro sestavení vpisovaného znaku (vpisovaného výrazu).

POLÍČKO (článek 11) - základní stavební kámen pro sestavení obrazce, úzce souvisí se síťkou a se směrem vpisování. 

Vpisovaný znak (článek 9) - písmeno, slabika, shluk, výraz, slovo, obrázkový znak vč. střídání znaků.  

Křižování (článek 14)– typy: úplné – křížovka, neúplné – doplňovačka a kombinace obou typů - křížovková úloha.

Směr vpisování (článek 10) - od něho je odvozeno pojmenování odstavců legendy, přitom má každý směr vpisování vždy dva smysly (možnosti) zápisu.

Legenda (článek 17) - souhrn legendových (popřípadě tajenkových či vyškrtávaných - u vícesměrek a vpisovaných - u všech výplňkových úloh) výrazů.
Tajenka (článek 19) - povinná součást každé úlohy.

Nadpis (článek 20) - základ nadpisu tvoří použitý vpisovaný znak (respektive střídání znaků) a typ křižování.

Zadání - nadpis, legenda a obrazec.

Krédo: Bez opuštění starého přístupu ke křížovkovým úlohám (z roku 1954) se nelze nikdy posunout dál! Vydavatel se také často spoléhá na to, že stejný typ úlohy byl již několikrát otištěn (vypuštění jakékoliv nezbytné informace pro luštitele však ztěžuje či vůbec znemožňuje zdolat takovou úlohu, a to především novým zájemcům o tuto duševní zábavu). Při popisu mapuji především rozmanitost možné tvorby. Optimální tvorba přináší stále další kombinace křížovkových prvků (nové typy úloh), je to nikdy nekončící proces. Popis jednotlivých křížovkových prvků je doplňován vývojem v čase.

Tvorba křížovkových úloh je vlastně jakási skládačka ze dvou základních prvků (písmeno a políčko). S těmito prvky úzce souvisí křižování a směr vpisování.

Aby se dostala jakákoliv luštitelská úloha (nejen křížovková) ke „spotřebiteli“, zprostředkovává vše vydavatel a celý průběh je podřízen byznysu – to není hlavním předmětem mého zájmu.

Všechny křížovkové úlohy, a to od prvního uveřejnění, se skládaly vždy ze tří základních prvků – nadpis, legenda, obrazec. Pro zadání každé křížovkové úlohy vystačíme s malým počtem zavedených odborných termínů (viz článek 3, kde jich je uvedeno přes dvacet). Každý z nich se může objevit v zadání křížovkové úlohy. Některé odborné názvy slouží jen pro popis křížovkářské problematiky, pro různé třídění křížovkových úloh a některé se nemusí v zadání objevit vůbec.

Návod - „dobrý“ autor nepotřebuje uvádět v zadání žádné pokyny, jak příslušnou křížovkovou úlohu luštit. Tvorba je totiž pojata jako skládačka z různých křížovkových prvků. Vše by mělo být jednoznačně a současně stručně a srozumitelně uvedeno v nadpisu, legendě a „správně“ očíslovaném obrazci. Tím odpadají dříve zavedené (dnes již překonané) odborné termíny pro rozličné úlohy, především pro odrůdy. Konkrétní problematika je uváděna v příkladech ke stažení v pdf. Celá webová stránka je koncipovaná tak, aby neuváděla tyto návody. Někdy je uvedeno bližší upřesnění či nadlehčení v podnadpisu úlohy či jsou některé znaky uvedeny přímo v obrazci.

 

Hlavní (nezbytné) součásti zadání:

1. Nadpis (podrobněji články 20 a 50) obsahuje vždy:

Adjektivum odvozené od druhu vpisovaného znaku – písmenná, shluková, slabiková, slovní (vč. výrazová), resp. střídavá (střídání vpisovaných znaků).

Substantivum odvozené od typu křižování - křížovka (úplné), doplňovačka (neúplné), křížovková úloha (kombinace obou typů křižování). 

Pokud je v úloze použitý další křížovkový prvek, tak se v nadpisu objeví další adjektivum odvozené od konkrétního prvku - „řetězová“, „výplňková“, „hádanková“, například: ŠESTIPÍSMENNÁ ŘETĚZOVÁ DOPLŇOVAČKA (pdf 13/1), SLABIKOVÁ VÝPLŇKOVÁ KŘÍŽOVKA (pdf 53/4), PĚTIPÍSMENNÁ ZÁMĚNKOVÁ DOPLŇOVAČKA (pdf 4/4).

Pokud je v úloze použit příslušný křížovkový prvek jen částečně, tak se v nadpisu objeví předpona „POLO-“ (pdf 13/5).

Předpona, která udává délku vpisovaných výrazů, šesti- je vlastně druh pomůcky, pdf 7/1; 24/1 a 2. 

Podnadpis lze chápat jako jakési upřesnění či nadlehčení úlohy. Týká se vpisovaného znaku či obrazce - (střídavá křížovka – podnadpis „střídání dvou- a třípísmenných shluků“, v obrazci nutno doplnit rozdělovací linky, pdf 25/3).  

 

2. Legenda (podrobněji článek 17):

Adverbia tvoří pojmenování odstavce legendy (použitý směr vpisování) – vodorovně, svisle, buňkovitě, lomeně, řetízkovitě aj.

Legenda - jako „samostatný“ odborný termín se v zadání vlastně ani nevyskytuje. Tento termín nahrazuje pojmenování jednotlivých odstavců legendy (vodorovně, kruhovitě, paprskovitě ap.). Může se však objevit v podnadpisu. Správně pojmenovaný odstavec legendy někdy nahrazuje jen „LEGENDA“, což o použitém směru vpisování nic nevypovídá.

V podnadpisu se někdy objeví termín „legenda“ - „s jednoslovnou legendou“ (často místo „synonymová“ legenda; pdf 57/3); „skrytou tajenku 8, 8 hledejte v jednoslovných legendových výrazech“ (skrytá tajenka: Jaromíra Kolárová - první dvě písmena jednoslovných legendových výrazů, systém skrytí pro náročné luštitele).  

 

3. Obrazec (podrobněji článek 13):

Obrazec je zřejmý z otištěné podoby, nepotřebuje tedy žádné upřesňování v nadpisu – týká se to tvaru políček (polomozaiková či mozaiková), obrysu (údaj „figurální“ v nadpisu je tedy nadbytečný), směru vpisování (že se jedná například o obloukovku je zřejmé z pojmenování odstavce legendy, pdf 19).

Termín „obrazec“ - i jeho prvky (obrys, síťka, rozdělovací značky aj.) se objevují především v podnadpisu (podobně viz výše „legenda“). Například u polodokreslovky: Silné rozdělovací linky tvoří heslo křížovky (pdf 38/1). V tomto případě není nutno tajenku či heslo vyčíslovat, protože to luštiteli při správném doluštění „vyjde“. Nechceme-li luštitele okrást o luštitelský zážitek, pak tento podnadpis často ani neuvádíme, záleží to na tom, komu je úloha určena.

U mnoha křížovkových úloh (i v denním tisku) je v zadání zcela nahoře (ale i jinde) informace o tajence – například autor citátu, či jeho dokončení, tzv. „odborné výrazy“ apod. (pdf 78; 79; 80; 81 aj.). Tato informace může být i v obrazci (pdf 5) či v podnadpisu (pdf 18; 68). Tajenky umístěné v tzv. legendované směru vpisování jsou vyznačeny v příslušné řádce sloupci, mezikruží apod.

 

Skutečnosti zřejmé z podoby otištěné úlohy se neuvádějí v zadání úlohy (byly by tam vlastně duplicitně):

Směr vpisování – neuvádíme například „třísměrná“ písmenná křížovka, když to je zřejmé ze tří odstavců legendy (směr vpisování tvoří pojmenování odstavce legendy). V pdf 15/2 a 3 je síťka charakteristická pro „třísměrnou“ křížovku, ale autor využil ke vpisování jen směry dva.

Obrazec – tvar políček (mozaiková, polomozaiková, volná apod.) se v nadpisu neuvádí. Podobně se v nadpisu neuvádí, že se jedná o křížovku figurální (pdf 18).

Pdf 28/2 – střídání políček základních s dvou- až osminásobnými. Středové políčko je vlastně dvaatřicetinásobné.

Pdf 1/5 – úplné křižování zastupují vlastně minimálně dvojnásobná políčka. Nahradí to kdysi zavedený termín „sloupcovka“ pro tuto křížovkovou odrůdu. Pootočíme-li obrazec o 90°, byla by to pak místo sloupcovky „řádkovka“.

Křižování – úplné, neúplné, řetězové; pdf 1/4 - písmenná polořetězová křížovka; nelze použít „řetězová“, protože do řetězového křižování nejsou zapojeny všechny vpisované výrazy.

Legenda – v nadpisu neuvádíme například, že se jedná o úlohu s obrázkovou legendou, když je to z podoby otištěné úlohy zřejmé. Jistě komicky by zněl nadpis „SLABIKOVÁ KŘÍŽOVKA s poloobrázkovou legendou“ (vodorovně – legenda textová, svisle – legenda obrázková). 

Tajenka -  pdf 1/4, písmenná polořetězová křížovka (v uzlových políčkách je skryta tajenka „PLCH“ - zpravidla podbarvená políčka). V těchto případech se neuvádí, že se jedná o skrytou tajenku - z podoby otištěné úlohy je to zřejmé (tajenka není v tzv legendovaném směru vpisování, podobně pdf 4; 7 až 12 aj.).

Optimální je taková podoba zadání křížovkové úlohy, která mládežníkům či začínajícím zájemcům o tuto duševní zábavu umožní zdolat každou předkládanou úlohu bez obsáhlé a velmi odborné svazové normy a hlavně bez spousty zbytečně zavedených křížovkářských termínů. Luštitel přeci ví, že do políček podle legendy vpisuje písmena (obecně znaky). Případně uváděný návod na luštění svědčí o tom, že dělá autor něco špatně.

 

Vývoj zadání křížovkové úlohy v čase (vše ovlivňuje zastaralý přístup ke křížovkářské problematice):

1. Vypouštění základních křížovkářských termínů (vpisovaný znak, typ křižování) - Regulativní část křížovkářské normy mj. uvádí: „Předkládá-li se křížovka souměrná, písmenná, standardní, normální a s obrazcem, pak není třeba tyto údaje v zadání uvádět.“ I kdyby se řadový luštitel k této informaci dostal, stejně mu to nepomůže. Přesný význam adjektiv „standardní“ a „normální“ zná jen hrstka křížovkářů (i profesionálních). Vždyť se s nimi řadový luštitel ani setkat nemůže, protože se samozřejmě v zadání křížovkových úloh nikdy neobjevují – tyto pojmy byly zavedeny vlastně jen pro třídění křížovkových úloh.

2. Druh, typ a forma křížovky – třídění zavedené do první svazové normy (1980). Druh a typ se promítne vždy do nadpisu, forma (použitá políčka) je zřejmá z otištěné úlohy (uplatnit to lze jen v případě neúplné síťky – tzv. „polodokreslová“ úloha).

3. Křížovkové odrůdy byly zavedeny v prvním třídění křížovkových úloh v roce 1954, a to křížovky „normální“ – úlohy jen ve čtyřúhelníkové síťce, ale s různým typem legendy či tajenky a „zvláštní“ = odrůdy – zde jsou zastoupeny, a to až do dneška, všechny úlohy, které využívají různé křížovkové prvky (směry vpisování, typ křižování, typ políčka i podoba obrazce, typ legendy, typ tajenky).

   

Kolem roku 1900 – podoba prvního zadání křížovkové úlohy je zřejmá z předložené první doplňovačky (záhlaví pdf 8): 

Nadpis - doplňovačka s tajenkou (tato úloha obsahovala od prvopočátku tajenku, ostatní úlohy s neúplným křižováním byly bez tajenky)

Legenda se uváděla vedle vpisovaného výrazu na stejném řádku

Obrazec neobsahoval ještě očíslování, políčko bylo nahrazeno tečkou a sloupec s tajenkou obsahoval „+“

Kolem roku 1955 převládaly jednoslovné nadpisy (osovka, dostřeďovka, buňkovka, schodovka, hvězdicovka – šestipísmenná buňkovka v kosodélníkové síťce aj. – úlohy byly převážně bez tajenky). Písmenné (tehdy hláskové) křížovky měly často tzv. tendenční či „budovatelské“ nadpisy: „Za splnění budovatelských úkolů!“, „Pro poučení i zábavu – sovětskou knihu!“, „Z nesmrtelného díla V. I. Lenina“, „Stalin o boji za mír“ (místo optimálního nadpisu – PÍSMENNÁ KŘÍŽOVKA).  

Rok 1972 – byly otištěny například: „klasická šikmá písmenná křížovka“ (pdf 38/1), která měla nadpis „Citát“ a směry vpisování „zleva vpravo a zprava vlevo dolů“, pojem „šikmá“ samozřejmě tehdy ještě chyběl); polomozaikové křížovky měly nadpis „střídavě mozaiková křížovka“ atd., a tak tomu bylo do roku 1980.

Po roce 1980 (vydání první svazové normy) se začalo postupně uplatňovat v zadání křížovkové úlohy nové třídění (druh, typ a forma křížovky) a tudíž zadání podle svazové normy i z roku 2019 nemůže mít pro řadového luštitele optimální podobu.

Rok 2017 – od zřízení tohoto webu má možnost luštitel zjistit, že je křížovková úloha založena na dvou stavebních kamenech (písmeno a políčko) a vlastní tvorba je skládačka z jednotlivých křížovkových prvků (křižování, směr vpisování, legenda, tajenka atd.) a jak ukazují příklady k luštění (ke stažení v pdf), autor se obejde bez křížovkových odrůd a spousty nadbytečných křížovkářských termínů a hlavně nepotřebuje tak silně odbornou a obsáhlou normu, která slouží velmi úzkému okruhu zájemců.

Po roce 2019 (poslední podoba svazové normy) lze registrovat v „Panorámě křížovek“ různé podoby zadání. Nalezneme zde úlohy bez nadpisu (písmenný kris-kros, polomozaiková křížovka, sedmipísmenná oblouková polomozaikovka aj.), různá pojmenování odstavců legendy se stejným směrem vpisování, uvádění stále nových pojmů, např. „do kruhu“ místo po léta užívané „kruhovitě“, různá očíslování stejných obrazců aj.

BUŇKOVÁ DOPLŇOVAČKA se skrytou tajenkou (3 1 6) – úloha má zmatečný obrazec (obsahuje více druhů políček, ale jen do některých se vpisují písmena, totiž chybí vnitřní obrys), v tajence jsou podbarvená i nadbytečná políčka; každá tajenka v nelegendovaném směru je vlastně skrytá (dnes jsou zpravidla tato políčka s tajenkou podbarvená), pojmenování odstavce legendy – „buňkovitě“, ojedinělé pojmenování, když převládá u doplňovaček pojmenování „LEGENDA“.

DOPLŇOVACÍ HŘÍČKA – (šestipísmenná doplňovačka se směrem vpisování „meandrovitě“, např. obrazec pdf 38/2), tato úloha má nejen nový nadpis, ale i nové očíslování obrazce (vlastně využití tzv. kartézských souřadnic, označeny jsou řádky a sloupce – A1, A2… B1, B2… C1, C2…), směr vpisování „meandrovitě“ samozřejmě chybí.

Zpět na přehled článků