Blog

Součásti zadání – nadpis, legenda a obrazec

Poslední zápis do článku 1. 2. 2022

Všechny křížovkové úlohy, a to od prvního uveřejnění, se skládaly vždy ze tří základních prvků – nadpis, legenda, obrazec. Doplňující částí zadání může být úvodní text pro „odborné výrazy“, které tvoří tajenku či text vtipu, ve kterém je jeho pointa tajenkou křížovkové úlohy aj.  Některé odborné názvy slouží pro popis křížovkářské problematiky, pro různé třídění křížovkových úloh a některé se nemusí v zadání objevit vůbec.

Pro zadání každé křížovkové úlohy vystačíme s malým počtem zavedených odborných termínů (viz článek 3, kde jich je uvedeno přes dvacet). Každý z nich se může objevit v zadání křížovkové úlohy.

Návod - „dobrý“ autor nepotřebuje uvádět v zadání žádné pokyny, jak příslušnou křížovkovou úlohu luštit. Tvorba je totiž pojata jako skládačka z různých křížovkových prvků. Vše by mělo být jednoznačně a současně stručně a srozumitelně uvedeno v nadpisu, legendě a „správně“ očíslovaném obrazci. Tím odpadají dříve zavedené (dnes již často překonané) odborné termíny pro rozličné úlohy, především pro odrůdy. Konkrétní problematika je uváděna v příkladech ke stažení v pdf. Celá webová stránka je koncipovaná tak, aby neuváděla tyto návody. Někdy je uvedeno bližší upřesnění či nadlehčení v podnadpisu úlohy.

 

Hlavní součásti zadání - nezbytné:

Nadpis (články 20 a 50) obsahuje vždy:

Adjektivum odvozené od druhu vpisovaného znaku – písmenná, shluková, slabiková, slovní (vč. výrazová), resp. střídavá.

Substantivum odvozené od typu křižování - křížovka (úplné), doplňovačka (neúplné), křížovková úloha (kombinace obou typů křižování). 

Pokud je v úloze použitý další křížovkový prvek, tak se v nadpisu objeví dalšíadjektivum odvozené od konkrétního prvku - „řetězová“, „výplňková“, „cylindrická“, „hádanková“, například: ŠESTIPÍSMENNÁ ŘETĚZOVÁ DOPLŇOVAČKA (pdf 13/1), SLABIKOVÁ VÝPLŇKOVÁ KŘÍŽOVKA (pdf 53/4), PĚTIPÍSMENNÁ CYLINDRICKÁ KŘÍŽOVKA (pdf 12/5), PĚTIPÍSMENNÁ ZÁMĚNKOVÁ DOPLŇOVAČKA (pdf 4/4).

Pokud je v úloze použit příslušný křížovkový prvek jen částečně, tak se v nadpisu objeví předpona „POLO-“ (pdf 13/5)

 

Legenda (článek 17):

Adverbia tvoří pojmenování odstavce legendy (použitý směr vpisování) – vodorovně, svisle, buňkovitě, lomeně, řetízkovitě aj.

 

Obrazec (článek 13):

Obrazec je zřejmý z otištěné podoby, nepotřebuje tedy žádné upřesňování v nadpisu – týká se to tvaru políček (polomozaiková, či mozaiková), obrysu (údaj „figurální“ v nadpisu je tedy nadbytečný), směru vpisování (že se jedná například o obloukovku je zřejmé z pojmenování odstavce legendy (pdf 19).

 

V zadání se někdy objeví:

- Předpona, která udává délku vpisovaných výrazů, šesti- (druh pomůcky, pdf 7/1; 24/1 a 2).   

- Podnadpis, kterýlze chápat jako jakési upřesnění či nadlehčení úlohy (střídavá křížovka – podnadpis „střídání dvou- a třípísmenných shluků“).

-Termín „legenda“ v podnadpisu slabikové křížovky „s jednoslovnou legendou“ (často místo „synonymová“ legenda; pdf 57); podnadpis shlukové křížovky - „skrytou tajenku 8, 8 hledejte v jednoslovných legendových výrazech“ (skrytá tajenka: Jaromíra Kolárová - první dvě písmena jednoslovných legendových výrazů, systém skrytí pro náročné luštitele).   

-Termín „obrazec“,podnadpis střídavé polomozaikové polodokreslové křížovky „nutno doplnit jen obrys“ (v předložené čtyřúhelníkové síťce jsou zakresleny všechny rozdělovací linky – pdf 25/3).

 

Historický pohled na zadání křížovkové úlohy:

Nadpis (více v článku 20)

Vůbec první nadpis - Doplňovačka s tajenkou - seobjevil již koncem 19. století, a to v příloze různých časopisů či v Českém hádankáři vedle různých slovních hádanek (zajímavé je, že tato luštitelská úloha byla hned od svého vzniku s tajenkou a tajenka se dostala dokonce do nadpisu). Následovaly další „skládací hádanky“: čtvercovka, roháček, rámcovka, hřebenovka. Všechny tyto skládací hádanky vzali později pod svá křídla i křížovkáři – stačilo do těchto dalších skládacích hádanek zabudovat tajenku a staly se z nich křížovkové úlohy.

„Klasická“ doplňovačka (záhlaví v pdf 9, místo čtyřúhelníkových se uváděly tečky) patří vůbec k nejstarší křížovkové úloze.

 

Jednoslovný nadpis

Vedle hádanek (čtvercovka, rohaček, rámcovka a hřebenovka) lze zaznamenat od roku 1953 jednoslovný nadpis i u dalších křížovkových úloh, které je spojeno s uplatněním „nových“ křížovkových prvků:

Zavedením slabiky vznikl nadpis Slabiková.,půlením čtyřúhelníkových políček jednou z úhlopříček byla zavedena políčka mozaiková a na světě byl i nový nadpis - Mosaika.,a to se tiskla zpočátku i tečka za názvem.

Následovaly úlohy se skupinovým křižováním (paprskovité vpisování výrazů s využitím „středového políčka“, a to ze středu, do středu a přes střed). Úlohy měly nadpis odstřeďovka, dostřeďovka, osovka (tehdy otištěná osovka měla i návod na luštění a schematickou značku, která jednoznačně určuje způsob i pořadí vpisování, pdf 8).  

Když začíná působit od roku 1953 v HaK Lojza Nolč, začínají se objevovat další nadpisy – šikmovka (čtyřúhelníková síťka pootočená o 45°, pdf 38/1 aj.), dokreslovka (luštitel musel doplnit rozdělovací linky), výplňka aj.

Později se začaly samozřejmě uvádět dvou- a víceslovné nadpisy. Jednoslovné nadpisy, například „slabikovka“, „shlukovka“ aj., jsem na mém webu opustil. Luštiteli je pak zamlčen typ křižování (úplné, neuplné či kombinace obou typů). Korektní je jistě uvádět v nadpisu, zda je předložena křížovka, doplňovačka či křížovková úloha.

 

Legenda (více v článku 17)

Odstavce klasické křížovky ve čtyřúhelníkové síťce (autor využívá pro tvorbu čtverečkovaný papír) byly od začátku označovány vodorovně a svisle. Označení řádků bylo nejprve se závorkou – A), B) C) atd., později to bylo sjednoceno se směrem svislým – A., B., C…; 1., 2., 3…   

Odstavce legendy ostatních křížovkových úloh (tzv. odrůdy – buňkovky, úlohy se skupinovým křižováním) měly pojmenování LEGENDA, respektive byly bez pojmenování. Odstavce legendy ornamentovky měly pojmenování SLABIKOVÁ POSTUPOVKA (po vnějším obvodě) a SVISLE či KE STŘEDU (paprskovitě ke středu), respektive LEGENDA K SLABIKOVÉ POSTUPOVCE či LEGENDA K VYLUŠTĚNÍ TAJENKY (paprskovitě ke středu).

Legenda - jako „samostatný“ odborný termín se v zadání vlastně ani nevyskytuje. Tento termín nahrazuje pojmenování jednotlivých odstavců legendy (vodorovně, kruhovitě, paprskovitě ap.). Může se však objevit v podnadpisu: Správně pojmenovaný odstavec legendy někdy nahrazuje jen „LEGENDA“, což o použitém směru vpisování nic nenapovídá.

 

Obrazec (více v článku 13): V začátcích, kdy nebyla ještě políčka podbarvována, se políčka s tajenkou označovala například tečkou (tajenka v tzv. nelegendovaném směru vpisování). Číslování řádek a sloupců u klasické křížovky byl zpočátku i zprava a zdola…

Od roku 1950 začínají autoři používat v křížovkách políčka vícenásobná, od roku 1953 šestiúhelníková (především v buňkovkách) a o rok později volná (různé ornamentovky, které se někdy vůbec nepodobovaly ornamentovce, kterou má ve svém zásobníku svazovaá norma).

Dokreslovky (křížovky bez obrazce, i když se zpočátku předkládaly obrazce neúplné) lze registrovat již v roce 1952.

Termín „obrazec“ - i jeho prvky (obrys, síťka, rozdělovací značky aj.) se objevují především v podnadpisu (podobně viz výše „legenda“). Například u polodokreslovky: Silné rozdělovací linky tvoří heslo křížovky (pdf 38/1). V tomto případě není nutno tajenku či heslo vyčíslovat, protože to luštiteli při správném doluštění „vyjde“. Nechceme-li luštitele okrást o luštitelský zážitek, pak tento podnadpis často ani neuvádíme.

 

Závěrem je nutno poznamenat, že se luštitel již setkal s mnoha podobami zadání a většinou si s úlohou poradí.

Nejdůležitější je volba správného nadpisu - použitý vpisovaný znak, respektive střídání a použitý typ křižování (úplné – křížovka, neúplné – doplňovačka či kombinace – křížovková úloha, respektive /polo/řetězové).

Správně očíslovaný obrazec – opakují se například případy, kdy není jasné, který z dvojice legendových výrazů se má použít jako první.

Optimální je taková podoba zadání křížovkové úlohy, která mládežníkům či začínajícím zájemcům o tuto duševní zábavu umožní zdolat každou předkládanou úlohu bez obsáhlé a velmi odborné svazové normy a hlavně bez spousty zbytečně zavedených křížovkářských termínů. Luštitel přeci ví, že do políček podle legendy vpisuje písmena (obecně znaky). Případně uváděný návod na luštění svědčí o tom, že dělá autor něco špatně.

Zpět na přehled článků