Blog

Druh vpisovaného znaku či střídání je zpravidla vždy součástí nadpisu

Poslední zápis do článku 1. 3. 2021

 

Historie střídání vpisovaných znaků sahá do let kolem roku 1953. Již Lojza Nolč v NKM začal v této době experimentovat se střídáním

vpisovaných znaků. Střídal i klasická čtyřúhelníková políčka s políčky mozaikovými (půlená čtyřúhelníková políčka jednou z úhlopříček). Tehdy se tyto křížovky označovaly jako „střídavě mozaikové“, dnes polomozaikové.

Střídání různých vpisovaných znaků v křížovkách lze zaznamenat až v roce 1968 (šachovnicovité střídání písmen s dvoupísmennými shluky).

 

Prvním a jediným vpisovaným znakem od začátku 20. století byla hláska, později se začalo používat písmeno. Hláska je totiž článkovaný zvuk lidské řeči a písmeno je tištěný nebo psaný znak pro hlásku.

Kolem roku 1953 se na křížovkářské scéně objevila slabika. Střídání písmen se slabikami lze zaznamenat ve stejné době, kdy se začala jako vpisovaný znak slabika používat. Křížovky se slabikami se začaly pojmenovávat jednoslovně „SLABIKOVÁ“ (zpodstatnělé adjektivum).

 

Taxativní výčet vpisovaných znaků (článek 09), podobně jako dalších křížovkových prvků, není samozřejmě žádoucí. Celý „systém“ musí být otevřený pro nové nápady.

Po písmenu a slabice se začal v roce 1969 používat shluk.

V křížovkářské normě (1980) byl zaveden jako vpisovaný znak slovo a výraz (v podstatě „slovo“ rozšířené o značky a zkratky). Současně bylo zavedeno střídání znaků (taxativní výčet všech možností).

Křížovkářská norma (1994) v § 33 uvádí:

„Střídání znaků nebo shluků o různé délce.

V křížovce lze střídat písmena se shluky nebo shluky o různé délce. Střídání musí mít systém jednotný pro celou křížovku.“

 

Novelizovaná norma (1994) obsahuje ještě prázdný znak (nevyplněné políčko - pro mezislovní mezeru).

Po „sametové revoluci“ se začal používat i tzv. obrázkový znak, který se objevoval nejen ve švédských křížovkách, ale především ve vícesměrkách (pdf 6/2; 27/4).

 

Frekvence používání různých vpisovaných znaků a jejich střídání zavisí na tom, komu je křížovková úloha určena.

Několik „odborných tiskovin“ používá v podstatě všechny dosud známé vpisované znaky, i když jejich užití je různé. Výraz, slovo a obrázkový znak se objevují jen občas, prázdný znak použijí velmi zřídka autoři náročných svazových soutěží (NKM, MLSK ap.).

Ostatní tiskoviny používají jako vpisovaný znak především písmeno (navíc se jedná hlavně o úlohy s vepsanou legendou), ojediněle se mohou luštitelé setkat se slabikami, popřípadě se shluky a se střídáním znaků.

 

V případě střídavých křížovkových úloh řeší autor dvě záležitosti. Co a jak střídat?

Jak se postupem času ukazuje, lze samozřejmě střídat libovolné znaky - jen záleží na tom, jak se s touto problematikou autor vypořádá.

V případě „systému“ střídání znaků lze z dlouholetého pohledu suše konstatovat, že tato stanovená norma nebyla nikdy důsledně dodržována (podobně jako střídání různých druhů políček, umisťování skryté tajenky ap.). Přitom stačí autorovi před vlastní tvorbou exaktně slovně pojmenovat zvolený systém střídání znaků či políček, respektive umístění skryté tajenky. Pro vyspělejší (náročnější) luštitele se autorem zvolený systém střídání neuvádí - pak by byl samozřejmě okraden o tzv. luštitelský zážitek.

 

Taxativní výčet možných systémů střídání nelze samozřejmě uvádět. Systémy střídání mohou být založeny na:

- „geometrii“ - střídání liniové, po sloupcích, spirálovité, paprskovité, šachovnocovité, vlnkovité ap.

- na typu políčka - různá políčka obsahují i jiný vpisovaný znak (pdf 25/3) a často v kombinaci s dalšími křížovkovými prvky. V pdf 1/2 tvoří tajenku dvoupísmenné shluky jinak v písmenné (mozaikové) křížovce, a to ve vícenásobném (čtyřnásobném) políčku.

- ve vztahu k tajence - shluky jinak v písmenné křížovce mohou vytvářet heslo, například LEC. 

 

Obecný pohled na střídání znaků (typ střídání vpisovaných znaků lze uvést i v podnadpisu křížovkové úlohy):

1. Střídání v rámci jednoho druhu znaku

a) písmeno (střídání písmen s číslicemi - pdf 6/1); (střídání písmen s obrázkovým znakem - pdf 6/2),

b) shluk (střídání tří- a čtyřpísmených shluků - pdf 2/2); (střídání dvou- a čtyřpísmených shluků - pdf 8/5); (střídání dvou- a třípísmenných shluků - pdf 10/2); (střídání dvou- až čtyřpísmenných shluků - pdf 8/1),

c) slabika (například střídání jedno- a dvoupísmenných slabik, jednopísmenné slabiky mohou navíc vést k nalezení skryté tajenky; střídat lze i dvou- a třípísmenné slabiky ap.),

d) slovo (střídání různě dlouhých slov, lze využít i pro výraz či obrázkový znak).

 

2. Střídání dvou a více různých znaků (výběr z autorských nápadů):

a) střídání písmen s dvoupísmennými shluky - nejrozšířenější typ střídání (pdf 8/3, 17/1, 21/4),

b) střídání písmen s třípísmennými shluky,

c) střídání písmen s dvou- až čtyřpísmennými shluky,

d) střídání písmen se slabikami - (pdf 12/2, 26/1),

e) střídání písmen s obrázkovým znakem - (pdf 6/2),

f) střídání písmen se slovy - (pdf 27/1), podobně lze střídat písmena s „výrazy“,

g) střídání shluků o různé délce - (dvou- a třípísmenné, pdf 27/2),

h) střídání dvoupísmenných shluků s písmeny (heslo pdf 27/5) a třípísmennými shluky (třípísmenné shluky skrývají tajenku),

i) střídání dvoupísmenných shluků se slovy (šachovnicovitě) - (pdf 27/3) aj. 

 

Samozřejmě, že taxativní výčet všech možností střídání vpisovaných znaků není možný. Vše závisí na nápaditosti a vynalézavosti autora.

Nezbytný je pro každou křížovkovou úlohu autorem zvolený systém střídání vpisovaných znaků - pouhá symetrie pro umístění různých vpisovaných znaků se nepovažuje za systém střídání.

 

Příklady použitého systému střídání vpisovaných znaků:

„Zvýraznění“ tajenky - střídání písmen (tajenka, pdf 12/2) se slabikami (autor použije samozřejmě kvůli odlišení minimálně dvoupísmenné slabiky); střídání písmen (tajenka a heslo, pdf 17/1) s dvou- písmennými shluky; střídání dvoupísmenných shluků (tajenka pdf 21/4) s písmeny; střídání písmen (tajenka a heslo, pdf 20/1) s dvoupísmennými shluky (trojúhelníková políčka) a třípísmennými shluky (čtyřúhelníková políčka), podobně pdf 25/3.

Heslo výplňkové doplňovačky - střídání písmen (umístění hesla) s číslicemi (pdf 6/1).

„Šachovnicovité“ - střídání dvou- a třípísmenných shluků (pdf 10/2); střídání písmen s dvoupísmennými shluky (pdf 21/1).

 „Obvodové“ - střídání písmen s obrázkových znakem (pdf 6/2).

Skupinové křižování - středová políčka obsahují jiný znak než ostatní políčka. Střídání písmen (středová políčka, pdf 8/3) s dvoupísmennými shluky; střídání dvou- (středová políčka, pdf8/5) s čtyřpísmennými shluky.

 

V zadání se v nadpisu nemusí objevit použitý druh vpisovaného znaku či střídání znaků, a to v případě, když je úkolem luštitele toto odhalit. Pak zní nadpis například takto:

POLODOKRESLOVÁ KŘÍŽOVKA

Nutno doplnit zbývající rozdělovací linky a odhalit druh vpisovaného znaku, respektive střídání (pdf 31/1).

Zpět na přehled článků