Blog

Křížovková úloha, ve které je uplatněno řetězové křižování

Poslední zápis do článku 1. 3. 2021

 

Pod názvem „ornamentovka“ bylo otištěno již mnoho úloh, a to již od začátku padesátých let minulého století (pdf 34). V roce 1954 byla otištěna ornamentovka (Vinárek: Bystříme si vtip) v kruhové podobě, jak ji známe z normy z roku 1980 - viz obrazec níže a tato kruhová podoba se objevuje dodnes. U této křížovkové úlohy bylo uvedeno:

Ornamentovky jsou různé křížovkářské hříčky, kombinující některé druhy křížovek, jak hláskové, tak slabikové, při čemž obrazec tvoří vkusný ornament.

Ornamentovka se skládá ze dvou částí, a to:

a) ze slabikové postupovky (vnější část), kde každé slovo je trojslabičné,

b) z obyčejné - smíšené (vnitřní část).“

Řešení (vpisované výrazy):

Slabiková postupovka: Lanoví-vidění-ničema-matice-celina-namále-léčení-Nikita-tapety-tyrani-Ninive-veselka-kabela.

Svisle (k vyluštění tajenky): Lán, via, Niš atd. - Naší práci čest.

(Poznámka: K sestavení této úlohy použil autor obrazec uvedený níže, obr. 1; v této době nebyla ještě dodržována délka samohlásek u vpisovaných výrazů.)

 

K této úloze možno poznamenat:

- jako vpisovaný znak byla tehdy známa vedle hlásky či později vhodněji písmeno, také slabika. V tomto případě použil autor jen jednu třípísmennou slabiku (veselka).

- jelikož autor uplatnil v slabikové postupovce křižování neúplné, jedná se z dnešního pohledu o úlohu střídavou (střídání slabik s písmeny). V řetězovém křižování má totiž prostřední slabika křižování neúplné. V případě, že by se do obrazce tříslabičné výrazy zapisovaly 1-3. 2-4. 3-5. atd, bylo dosaženo křižování úplné. Samozřejmě, že tehdy zavedený termín „postupovka“ vlastně pojmenovává řetězové křižování.

- použité směry vpisování v této úloze jsou z dnešního pohledu dva, a to kruhovitý (tříslabičná postupovka - uplatněno je zde řetězové křižování) a paprskovitý ke středu (střídavá třípísmenná doplňovačka).

- tajenka je umisťována zpravidla ve vnitřním „mezikruží“ vlastně až dodnes.

 

V tomto obrazci použil autor v roce 1969 místo slabik tzv. dvoupísmenné skupiny. Na konci 60. let minulého století začali autoři totiž používat dvoupísmenné skupiny. Později křížovkáři zavedli pro dvou- a vícepísmenné skupiny písmen odborný termín „shluk“ a vedle různých vpisovaných znaků (písmeno, slabika, shluk) bylo zavedeno i střídání (vpisovaných znaků). Střídání slabik s písmeny bylo známo již o 15 let dříve.

Vpisované výrazy - (řetězová postupovka): Kakapo, Poláci, cikáda, Dakota, taille, legion, onehdy, dynamo, mohyla, lavina, Napako, kopist, stopka. Paprskovitě ke středu: Kaz, pod, Cid, dan, Tai, Lec, one, dym, moa, lak, Nao, kov, stá – tajenka: zednice maková.

obr. 1

Nejen po roce 1950, ale i o cirka třicet let později je možno zaznamenat spoustu různých podob této úlohy, které byly pojmenovány jako „ornamentovka“:

- Obrazec silně připomínající „řetízkovou“ doplňovačku (některé řetězce se křižovaly).

- Kombinace směru vpisování vodorovného, buňkovitého a paprskovitého (skupinové křižování).

- Obrazec kruhovitý či tvořený čtyřúhelníkovými políčky, ve kterém je použitý směr vpisování meandrovitý či spirálovitý (výrazy jsou vpisovány v obou smyslech (například do středu a ze středu).

- Čtyřpísmenná řetězová rámcovka - v obrazci nebyla zvýrazněna všechna uzlová políčka (tehdy nebyl tento odborný termín ještě zaveden), ale jen ta, ve kterých byla tajenka.

- Obrazec používal i „schodišťovou“ síťku.

- Obrazec pětipísmenné „obloukovky“ posloužil pro tzv. dvojitou ornamentovku (řetězové křižování je zde uplatněno ve vnitřním i vnějším mezikruží) aj.

 

V roce 1980 lze registrovat jinou podobu obrazce i střídání vpisovaných znaků. Z dnešního pohledu se jedná o křížovku, protože pro každý vpisovaný znak (každé políčko) jsou dvě legendy, tedy se jedná o křižování úplné.

Směry vpisování (pojmenování příslušného odstavce legendy):

Kruhovitě (shluková šestipísmenná řetězovka, vnější a vnitřní mezikruží) - vpisované výrazy: Kyselý-lýkový-výnosy atd.; Nataša-šatiti atd.

Paprskovitě ke středu (střídavá pětipísmenná doplňovačka) - Sekta, koati, norma atd.

Jde vlastně o použití různých vpisovaných znaků (dvoupísmenné shluky a písmena) a různých směrů vpisování (kruhovitě a paprskovitě). Výsledkem je křížovková úloha složená z různých křížovkových prvků - různé vpisované znaky a různé směry vpisování.

obr. 2

Další příklad křížovkové tvorby - „střídavá křížovka“ má dva směry vpisování (každé políčko úlohy má úplné křižování):

Kruhovitě (vnější mezikruží - střídavá pěti- a sedmipísmenná řetězovka; vnitřní mezikruží - tajenka (střídání 2 - 1).

Paprskovitě ke středu (střídání písmen s dvou- či třípísmennými shluky).

obr. 3

Závěrem toho článku je vhodné zopakovat, co vlastně všechno obnáší tvorba křížovkových úloh (článek 4).

Tvorba každé křížovkové úlohy

je v podstatě založena na skládání křížovkových prvků. V křížovkách jsou základními stavebními kameny písmeno (článek 9, slouží k sestavení vpisovaného znaku a následně celého vpisovaného výrazu) a políčko (článek 11), které úzce souvisí s křižováním (článek 14) výrazů a směrem vpisování (článek 10) a v konečné fázi spoluvytváří obrazec (článek 13). Výsledkem je pak tajenka (článek 19). Každá předkládaná úloha má jisté zadání, které se zpravidla skládá z nadpisu, legendy a obrazce (článek 20). Důležitým prvkem při sestavování křížovkové úlohy je i (vpisovaný) výraz (článek 5).

 

Z výše uvedeného textu lze udělat jednoduchý závěr, že pro každou křížovkovou úlohu složenou z různých křížovkových prvků lze snadno odvodit jednoznačné zadání:

NADPIS - zpravidla obsahuje druh vpisovaného znaku, popřípadě střídání a informaci o typu křižování (křížovka - úplné křižování, doplňovačka - neúplné křižování, popřípadě adjektivum „(polo)řetězová“ - využije-li autor řetězové křižování).

LEGENDA - v pojmenování jednotlivých odstavců legendy se vždy objeví použitý směr vpisování. Pokud se uvádí směr vpisování i v nadpisu, luštiteli to žádnou novou informaci nepřináší (jde pak o duplicitní informaci) a jen to vlastně naší duševní zábavu zbytečně komplikuje (nadbytečné údaje a mnohdy zbytečně zavedené odborné termíny, které slouží často k jiným účelům - pro potřeby svazu).

OBRAZEC - otištěná podoba obrazce prozrazuje vše potřebné, co luštitel potřebuje. To se týká i polodokreslovek (z otištěného obrazce je zřejmý i použitý druh síťky atd.). Dokreslovky (to není hlavním předmětem mého zájmu - určeno náročným soutěžím svazu) používají totiž z různých důvodů především jen čtyřúhelníkovou síťku.

 

Stěžejními odbornými křížovkářskými pojmy jsou „křížovka“ a „doplňovačka“ (pro všechny křížovkové úlohy s neúplným křižováním). Z historie plyne, že pro křížovkové úlohy s neúplným křižováním je asi zatím nejvhodnější termín „doplňovačka“, pokud se však jednou nenajde lepší název.

 

Různé typy úloh, které svou podobou obrazce připomínají „ornamentovku“ z padesátých let minulého století, ale i další, můžete sledovat v předkládaných úlohách k luštění v pdf.

 

Zpět na přehled článků