Blog

Především rámcovka, hřebenovka a kris-kros

 

Poslední zápis do článku 1. 3. 2021

 

Více o historii doplňovačky naleznete v článku 22.

Rámcovka a hřebenovka (světlo světa spatřily před více jak sto lety) byly základem i pro kris-kros.

 

Rámcovka - křižování vodorovných a svislých lišt pro vpisované výrazy (v případě, že obrazec pootočíme o 45°, obdržíme dva šikmé směry vpisování, pdf 21/4; 23/2 a 3). Tato úloha bývala bez tajenky. V novém pojetí jsou všechny křížovkové úlohy s tajenkou.

 

Hřebenovka - křižování svislých lišt (vpisované výrazy) s vodorovnou lištou (tajenkový výraz - tajenka). Sudá písmena tajenky postrádala křižování (v obrazci byla předtištěna). Na tomto principu (předtištění znaků tajenky, které nejsou zapojeny do křižování) se objevují takovéto úlohy v různých tiskovinách dodnes. V současnosti jsou smysluplné snad jen „spojené hřebenovky“, které splňují „pravidla pro doplňovačku - úloha s neúplným křižováním.

 

Kris-kros - křižování vodorovných a svislých lišt. Do směrnic pro tvorbu křížovek z roku 1980 ještě zařazen nebyl, i když snad první písmenný kris-kros byl otištěn již v roce 1978 - jeho charakteristika:

Obrazec - nesymetrický, použity i dvoupísmenné vpisované výrazy.

Legenda - přeházená obrázková, vpisované výrazy musel tedy luštitel nejprve vyluštit.

Tajenka - políčka s tajenkou označena tečkami, a to nesymetricky umístěná.

Takto předložená úloha je velmi obtížně luštitelná - snad i neřešitelná (pokud si dá autor záležet na tom, aby nebylo možné nalézt snadno první křižování ap., pdf 33/1). K problematice obtížnosti či řešitelnosti se ještě vrátím.

 

V roce 1982 byl otištěn písmenný výplňkový kris-kros, který neměl žádný nadpis ani návod na luštění. V legendě byl pouze abecední výčet vpisovaných výrazů a informace o umístění tajenky v označených políčkách (tehdy se ještě políčka s tajenkou nepodbarvovala). Obrazec byl nesymetrický.

 

 

„Pravidla“ pro tuto křížovkovou úlohu s neúplným křižováním se dostala do novelizované normy v roce 1994. Asi moudré rozhodnutí křížovkáři udělali, když vyloučili v obrazci vytvoření plošky pro vpisované výrazy o rozměrech 2 x 2 políčka a větších. Kris-kros otištěný v roce 1978 obsahoval sice několik dvoupísmenných výrazů, ale to byla asi výjimka. Dlouhodobě jsou totiž nejkratšími vpisovanými výrazy trojpísmenné výrazy. Podobně jsou nejkratší třípísmenné vpisované výrazy ve vícesměrce, ale to vyplývá z její definice. Dvě písmena pro minimální křižování z definice doplňovačky a třetí písmeno jako zatím nevyškrnuté (každou nově vedenou čarou musí být totiž vyškrnut další výraz).

Zajímavé jsou v normě informace: „obrazec kris-krosu je obvykle dán“ a „asymetrický obrazec je určen pro zpracování celých okruhů monotematických výrazů“.

Obecně pro křížovkáře platí, že úlohy s neúplným křižováním jsou otiskovány vždy s obrazcem. Samozřejmě, že polodokreslové doplňovačky vyloučeny nejsou, například figurální polodokreslová vícesměrka s legendovými výrazy ap.

 

Klasické skládací hádanky (hřebenovka a rámcovka) se často objevují v přílohách různých tiskovin a jsou určeny především dětem či mládeži.

Hřebenovka má pro křížovkáře význam hlavně historický. Klasická („jednostupňová“) hřebenovka totiž nesplňuje podmínky pro doplňovačku - v tajence (zpravidla vodorovná lišta) jsou totiž znaky tajenky, které se nekřižují s žádným vpisovaným výrazem. Křížovkáři využívají především „spojené hřebenovky“ či kombinaci hřebenovky s klasickou doplňovačkou ap.

Rámcovka - v historii zaznamenala tato úloha nespočet různých podob obrazce, podobně jako „ornamentovka“, které bude věnována pozornost později. Jednotlivé „lišty“ lze totiž všelijak skládat a tím i využívat různé směry vpisování - šikmý, kruhovitý, lomený, vlnkovitý a samozřejmě využít různé směry vpisování v jedné úloze. Typické pro členité obrazce je často nejednoznačnost zápisu vpisovaných výrazů podle legendy (viz obrazec v článku 13). Samozřejmě, že popisovat v nadpisu obrazec je bezpředmětné - podoba otištěného obrazce prozrazuje luštiteli vše, co k luštění potřebuje.

Kris-kros - nejčastěji se v současnosti předkládá tato úloha jako výplňková doplňovačka. S legendou (obepsané výrazy) se objevuje méně často, díky neúplnému křižování patří i k úlohám obtížnějším.

Nadpis úlohy (včetně, že se jedná o výplňku) a označení odstavce legendy se často vynechává, ostatně jako u některých dalších úloh. Vydavatel se spoléhá na to, že příslušná úloha byla již vícekrát zveřejněna a tudíž stálým luštitelům to potíže nedělá.

 

Historické názvy křížovkových úloh slouží především pro vlastní popis a třídění. Záleží především na vydavateli, v jaké podobě jednotlivou křížovkovou úlohu předloží luštiteli. Korektní asi je označovat úplný nadpis, a to použitý druh vpisovaného znaku (písmenná, shluková atd.), typ křižování - křížovka (úplné křižování) či doplňovačka (neúplné křižování) a ještě, že se jedná o výplňku či polovýplňku - neobepsané výrazy se uvádějí velkou abecedou (ustálený stav). Nadpis lze doplnit i podnadpisem (v mozaikových políčkách jsou třípísmenné shluky ap.). V legendě pak označovat příslušný odstavec podle použitého směru vpisování.

Zpět na přehled článků