Blog

Střídání vpisovaných znaků, směrů vpisování, typů políček, legend ap.

Poslední zápis do článku 1. 3. 2021

 

Úvodem chci zdůraznit, že každou křížovkovou úlohu lze chápat jako jakousi skládačku z různých prvků (kombinaci různých možností). Kombinovat lze jak v rámci vpisovaných znaků, políček, směrů vpisování ap., tak i vzájemně. Tatáž úloha může tedy střídat více křížovkových prvků. V nadpisu se tato skutečnost objeví jen v určitých případech:

 

Střídání vpisovaných znaků - v nadpisu křížovkové úlohy se zpravidla „střídavá“ objeví (pokud nemá luštitel v předložené polodokreslovce odhalit i druh vpisovaného znaku).

 

Střídání typů políček - v případě (polo)dokreslových křížovek - jedná-li se o (polo)mozaikovou křížovku ap.

 

Střídání křížovkových prvků musí mít určitý systém, pouhá symetrie nestačí.

Jak je z historie vývoje patrné, asymetrie obrazce nikdy neprošla - zde je myšlen především vnější obrys a umístění rozdělovacích značek. Nesymetričnost zůstala především u křížovek s vepsanou legendou (zde převážila komercializace).

V případě střídání políček (polomozaikové křížovkové úlohy) už to tak jednoznačné není. Často se objevovaly a i dodnes objevují úlohy, ve kterých luštitel marně hledá systém střídání. Mozaiková políčka jsou jen v obrazci umístěna symetricky. Dokonce jsou takovéto úlohy předkládány na řešitelských přeborech.

 

Příklady střídání křížovkových prvků (nejde o taxativní výčet možností):

1. Střídání vpisovaných znaků (článek 9).

- střídání písmen (liché řádky) s dvoupísmennými shluky (sudé řádky),

- „šachovnicovité“ střídání písmen s třípísmennými shluky ap.

Pdf 2/úloha 2; 6/2 - písmeno + obrázkový znak; 8/1, 5; 10/2;

 

2. Střídání políček (článek 11).

- mozaikové linky v čtyřúhelníkové síťce (čtverečkovaný papír) mohou tvořit heslo křížovky - LEC ap.

Pdf 1/úloha 1, 2, 3, 5, 6; 14/1 - základní + (základní) mozaikové; 18/1 - základní + (základní) mozaikové + vícenásobné + atypické;

 

3. Střídání směrů vpisování (článek 10).

- „klasické křížovky“ využívají směr vodorovný a svislý,

- spirálovitě do středu a svisle (klasická čtyřúhelníková síťka, ale i šestiúhelníková aj.) ap.

Pdf 12/úloha 1 - buňkovitě + paprskovitě; 12/3, 4 - buňkovitě + svisle; 12/5 - lomeně + svisle; 14/1 - vodorovně + šikmo; 15/3 - šikmo + svisle; 15/4 - buňkovitě + paprskovitě + kruhovitě; 16/2 - vodorovně vlnkovitě + svisle; 17/3 - vodorovně + svisle + vodorovně vlnkovitě;

 

4. Střídání typu legendy (článek 17).

- polovýplňková úloha (vodorovně - obepsané výrazy, svisle - dané přímo vpisované výrazy),

- kruhovitě (jednoslovná legenda), paprskovitě ke středu (hádanková legenda),

- vodorovně (textová legenda) a svisle (obrázková legenda) ap.

 

5. Střídání rozdělovacích značek (článek 12)

- uzlové políčko může být využito k umístění hesla křížovky (pdf 13/úloha 4) ap.,

- směr svislý - rozdělovací linka, směr úhlopříčný – rozdělovací bod, tečka ap.

Pdf 1/7 - rozdělovací linka + rozdělovací bod, tečka; 13/4 - rozdělovací linka + vícenásobné uzlové políčko;

 

6. Vzájemné kombinace ve střídání křížovkových prvků (článek 4).

- v případě, že obrys křížovky tvoří písmena (například CITÁT), tvoří síťku křížovky políčka základní (čtyřúhelníková) a mozaiková (k dotvoření tvaru jednotlivých písmen) - střídání typů políček.

Do kombinace (vedle střídání políček) je zapojeno i střídání vpisovaných znaků - mozaiková políčka (dvoupísmenné shluky), čtyřúhelníková políčka (třípísmenné shluky a políčka s tajenkou – jedno písmeno). V úloze se tedy střídají písmena (tajenka) s dvou- a třípísmennými shluky.

 

Vše závisí na tom, komu je příslušná křížovková úloha určena. Podle toho volí autor i obtížnost.

Zpět na přehled článků