Blog

Legenda využívající slovní hádanku (náznak a jádro)

 

Poslední zápis do článku 1. 5. 2023

Legenda (článek 17) je spolu s nadpisem (článek 20) a obrazcem (článek 13) součástí zadání (článek 40) každé křížovkové úlohy.

Křížovka je obrazcová luštitelská úloha založená na křižování výrazů vpisovaných podle legendy do obrazce (článek 02).

Za legendu považujeme v zadání vše kromě nadpisu o obrazce. Legenda nám umožňuje dostat vpisovaný výraz do políček obrazce. Různá podoba legendy:

Nejběžnější je uváděný souhrn legendových (popřípadě tajenkových) výrazů, řazený do odstavců podle použitých směrů vpisování.

V případě číselných úloh (pdf 05 a 61) se jedná vždy o křížovky (díky shodě – každé písmeno musí být v úloze použito minimálně dvakrát). Za legendu zde považujeme připojenou tabulku s uvedením tzv. pomocného slova. Svazová norma se o této možnosti nezmiňuje. Pro tento typ křížovek se uvádí z důvodu jednoznačnosti předkládané úlohy vždy použité směry vpisování (k sestavení úlohy lze použít libovolný typ sítky), protože zde nejsou žádné odstavce legendy (pdf 61).

Výplňkové úlohy (pdf 37/1 a 3) uvádějí v legendě přímo vpisované výrazy (nejsou tedy obepsány), ustálené je uvádění těchto výrazů velkou abecedou. V zadání se uvádí v nadpisu vždy adjektivum „výplňková“ (výplňková křížovka či výplňková doplňovačka – luštiteli se tak oznamuje i typ křižování, úplné či neúplné).

 

Historie české slovní hádanky se píše již přes sto let. Jsou to vlastně jakési hrátky se slovy naší mateřštiny. O rozvoj slovní hádanky se zasloužil nespočet zapálených milovníků otazníku. Jedním z nich byl i Antonín Ropek (9. 2. 1902 až 3. 8. 1978), dlouholetý předseda kroužku Hradečtí votroci. Působil v mnoha oblastech i mimo vlastní hádanky. Známá byla jeho veršovaná blahopřání s vytříbenou češtinou, která sepisoval při různých příležitostech pro vyznavače otazníku. Jako příklad zde uvádím i další jeho hraní si se slovy - mikrofejeton.

 

Mikrofejeton ze slov začínajících písmenem „P“

Proklaté počasí

Prší... Prázdniny příliš prudce plynou. Prchlo pěkné příznivé počasí. Postrádáme pokojné pohodlí. Pryč pádí příjemná pohoda podletí. Propadají připravené plány podivných průzkumů. Pravidelné podzimní plískanice přicházejí předčasně - protivná plavání potopou příšerných proudů. Po polední přestávce prška. Plavu po proudu Ploučnicí. Ponenáhlu počíná poprchávat, posledně pršelo po půlnoci, předevčírem právě po páté. Při pošmourném počasí po probdělém pondělku prozíravě prozkoumávám prchavé pomíjející památky po příbuzném prastrýci, poctivém pracovitém pekaři Pavlu Pavlíčkovi. Přiběhla paní Petra Procházková, přehořce plakala pro přejetého psa pudla Pozora. Pronáším projev piety, přiměřeně procítěný. Přátelsky potřásám pravicí. Poznovu počítám prostoje právě promarněné práce. Piji pohár pěnivého plzeňského piva, prozíravě prozkoumávám pokročilý průběh povolených prázdnin. Proklínám promočené pole. Propadá promoklá půda po průtrži, přímém průvodci pršek. Povodně postupují. Pohrom přibývá. Postrádám příjemné, překrásné procházky po parku při pravém potoku, překáží pruh polomu po proběhlé pohromě, působící převeliké potíže. Právě před polednem přijel přístavníkem pražský přítel, populární písničkář půvabných popěvků, provázen plavou partnerkou, přjemnou pěvkyní působivých písní. Přivezl plno poutavých povídek - příliš povídání probíhalo při pokročilém pohovoru příznivců podařených příběhů. Pojednou prasklo potrubí - polovina pohodlí pro příchozí poutníky. Posílám procítěné pozdravy pardubickým pernikářům. Překonávám překážky. Pomalu plačky připravuji potřebné propriety, paky pošlu poštovní průvodkou - pořádné pytle použitého prádla. Přestřihuji provaz. Píši po papíře příjemce. Připojuji podpis. Postrádám palčivé polibky poledních paprsků.

Pa. Přijedu patrně po prvním před polednem pomoci přebírat pozůstalost po příbuzném prastrýci poslanci. Prosím, pošlete pohlednici!

Poslední pozdrav promoklého pocestného.

Pavel Páv, Palackého 55, Pardubice

 

V HaK se o něm dočteme:

„Antonín Ropek patří k nejvýznamnějším osobnostem hádankářského hnutí. Byl bystrým řešitelem i autorem vtipných hádanek a vítězem v mnoha autorských a řešitelských soutěžích od dvacátých let minulého století. Rozsáhlá byla rovněž jeho odborná publicistická činnost. Řadu let pracoval ve výboru SČHAK a stál v čele kroužku Hradečtí votroci. Byl nositelem mistrovské třídy v kategoriích autorů i řešitelů hádanek a svazem byl vyznamenán stříbrným i zlatým otazníkem. Jeho jméno zůstane trvale zapsáno v historii české hádanky.“

 

V křížovkách jsou základními kameny písmeno (slouží k sestavení vpisovaného znaku a následně celého vpisovaného výrazu, článek 9) a políčko (článek 11), které úzce souvisí s křižováním výrazů (článek 14) a směrem vpisování (článek10) a v konečné fázi spoluvytváří obrazec (článek 13).

 

V hádankách je pak základním stavebním kamenem náznak, jádro a pomocný výraz „P“. Vztah mezi náznakem a jádrem určuje druhová operace a pomocný výraz. Schematicky to lze znázornit takto:

 

NÁZNAK + DRUHOVÁ OPERACE = JÁDRO - zkráceně: N + DO = J

 

U hádanek s pomocným výrazem (hádankáři ho označují písmenem „P“) je pak schematická podoba:

 

NÁZNAK + POMOCNÝ VÝRAZ „P“ = JÁDRO - zkráceně: N + P = J

 

Od druhové operace a použitého pomocného výrazu je pak odvozeno i vlastní pojmenování slovní hádanky. Pro křížovkové účely může pak být použita například chybovka, obložka, obnažka, odsuvka, posunka, přesmyčka, přísuvka, sloučenka, vsuvka, výměnka, výpustka, záměnka (pdf 4/1, 2, 3, 4 a 6) i hádanky s pomocnými výrazy „P“, například barvínek, citoslovka, dotazka, místenka, pořadovka, prvkovka, předložkovka, přípojka, přísvojka, směrovka, souhlaska, věnovánka, tónovka, zájmenovka, záporka, zrůdka (pdf 4/5 - zde je použito více druhů hádanek).

Nutno si však uvědomit, že v námětu hádanky (náznak a jádro) není dodržována délka samohlásek, což samozřejmě neplatí pro křížovkové úlohy. V křížovkách či doplňovačkách s hádankovou legendou je délka samohlásek u vpisovaných výrazů dodržována (tedy u všech křížovkových úloh) přes 60 let.

 

Různé druhy hádankových legend nelze opět taxativně vyjmenovávat. Vše závisí na nápaditosti autora. Vyloučeny samozřejmě nejsou různé kombinace.

Obtížnost předkládané úlohy může být různá, závisí to na tom, komu je takováto křížovková úloha určena.  

 

Každá lidská činnost se stále vyvíjí a nejinak je tomu i v případě mikrofejetonu Antonína Ropka. Níže je uvedena reakce na covid 19 (snad mohla být vynechána zvratná slovesa – ta nezačínají přece na „p“):

 

Příroda poslala populaci pořádný políček:

Pandemii! 

Prťavá praštěná potvůrka poletuje prostředím, plíživě, pomaličku, polehoučku plošně postupuje po povrchu planety… Pichlavá pandemická potvora pekelně prudí populaci, proniká přes pusu, pak průduškami, plícemi… přeskakuje přes pána, paní, příbuzné, politika, pekaře, popeláře, poslance. Pokašláváme, posmrkáváme, prskáme, poleháváme, padáme. Při procházkách potkáváme plátnem překryté pusy přátel, příbuzných, poznáváme především pozdravením. Prázdné putyky, pohostinství, posmutnělé plovárny, propocenců prosté posilovny; policajti pozorují postavy plížící se pomalu po parcích, pakliže poruší pravidlo, policista píská, prská. Politici pořád přiblble plácají přes pokrývky pusy… Přeplněné postele, přidušení pacienti, připojené plicní podpory, přetažený personál prvního palebného pole, přepracované pečovatelky, pozůstalí… Ptáme se: PROČ? Poněvadž pěstujeme pokrytectví, pohrdáme právem, pravidly, pochlebujeme přemocným, pochybně podnikáme, pokoutně podvádíme, propadáme pokušení, podlézáme, politikaříme, pletichaříme, promíjíme podrazy, pomíjíme příbuzné. Poněvadž přehlížíme potřebné, pošlapáváme přátelství, podrážíme přátele, ponižujeme partnery, popichujeme plaché, přestáváme promíjet, plácáme plané pomluvy!  Poněvadž pošlapáváme přírodu, plýtváme penězi, potravinami, přejídáme se? Protože pokrok postupuje příliš překotně, příliš pracujeme, pořád pospícháme! Ptáme se: PROČ? Prostě PROTOŽE!!!…  Pocity padají podél pochmurné propasti… Převálcuje prťavá potvora populaci? Prdlajs! Prohrajeme, padneme? Prdlajs! Přestaňme plakat, panikařit! Potvoru přibrzdíme, přiškrtíme, porazíme, poničíme připravenými protilátkami; pandemii přečkáme, pohromy překonáme, pakliže pokorně poklekneme před pomocníky prvního „palebného pole“, poděkujeme… přežijeme.  Přestaňme plakat, pochlapme se! Popřejme si pohodu, posilněme psychiku, pěstujme pokoru, přestaňme pomlouvat, podvádět, podpořme se, pomáhejme si, povzbuďme se, poplácejme se po prsou, posilujme přátelství... Položme počítače, pojďme si povídat, pohrát si, prozpěvovat, pocvičit, provětrat pejska, poškrábat prasátko, pokochejme se přírodou, přivoňme pivoňce, podbělu. Pohlaďme partnera po pleši, partnerce polibme pusu, přítelkyni poplácejme po prdelce, popijme pivko, panáka, poděkujme pohostinným přátelům. Pozastavme překotné plahočení, pracujme pomaleji, prodýchejme paniku… Projděme si pokoje, přemístěme poličky, posuňme postele, porovnejme polštáře, přerovnejme prádlo, přeleštěme podlahu: práce, pořádek, pomohou překonat paniku. Plicní potvůrka prvně potrápí; pakliže přeskládáme priority, pandemie pomine, přijde proměna, procitnutí, poučení, paprsky prozáří posmutnělý prostor. Přeji poklidné přežívání pandemie, pocit pohody, později pak potkávání, podávání pravice, polibky přátel, políbíme příbuzné. Připijme pohárkem perlivé Pálavy, pošleme polibek přes plátno, pitomce plácneme po pr...

Prchej proradná pandemie, prchej!!!!!

Zpět na přehled článků