Blog

Retrospektivní pohled do vývoje české křížovky

Poslední zápis do článku 1. 2. 2022

Preambule:

Společně se všemi zájemci budu na mém webu hledat optimální podobu této ušlechtilé duševní zábavy předkládané široké veřejnosti - vyplňování políček písmeny do obrazce podle legendy a „získání“ tajenky.

Tvorba je založená na skládání různých křížovkových prvků, a to bez potřeby uvádět v zadání jakýkoliv návod na zdolání takovéto úlohy (článek 02 a 04). Všechny křížovkové odrůdy (křížovkáři postupně za desítky let nashromážděné), které mají vždy svá vlastní pravidla, jsou nadbytečně zavedeny. Každou křížovkou úlohu lze popsat podle toho, jaké křížovkové prvky (včetně různých kombinací) autor při tvorbě použil. Optimální zadání křížovkové úlohy obsahuje vždy nadpis (článek 20): Křížovka (úplné křižování), doplňovačka (respektive vícesměrka – varianta doplňovačky, neúplné křižování) či křížovková úloha (úloha obsahuje oba typy křižování - úplné i neúplné) a obrazec s legendou (směr vpisování tvoří vždy pojmenování příslušného odstavce legendy), které nevyžaduje žádné další upřesňování – vše je zřejmé z podoby otištěné úlohy.

Podkladem pro popis vývoje naší duševní zábavy jsou použity především časopisy HaK (první číslo vyšlo v roce 1949, později KaH a Panorama křížovek – vydavatelství Novum) včetně publikací Josefa Vinárka (článek 46) a další odborná periodika – Křížovka (Casa); Sfinga; Luští celá rodina a Kros (brněnská Kira); Křen a Luštěnka (královéhradecké vydavatelství). Křížovkové úlohy nalezneme i v dalších tiskovinách, kde se uplatňuje více komercializace (mezi odborná periodika je samozřejmě na mém webu nezařazuji).

Mezi první křížovkové úlohy lze zařadit doplňovačku, která spatřila světlo světa kolem roku 1900 (článek 22). Vliv české slovní hádanky (článek 47) na křížovky lze zaznamenat do současnosti, to se týká i vícesměrky (článek 23). Ekonomické stránce (vedle volnočasové - vyplňování volného času různými koníčky po práci či jindy) křížovkářské problematiky je věnován článek 64.

Nedílnou součástí každé křížovkové úlohy jsou vpisované výrazy a k tomu potřebujeme naši mateřštinu - bez ní si tuto duševní zábavu nelze představit (články 5 až 8, 25, 27, 28, 48, 54 až 63). Důraz je kladen na jazykovou a věcnou stránku.

Každý zájemce si může porovnat nový pohled na křížovkové úlohy s vývojem křížovkářské normy svazu (pro rychlejší orientaci je připojen rejstřík) – první podoba (1962, článek 21), první svazová (1980, Výroční tisk), novelizovaná (1994 VT) a poslední (2019, internet). Mezi jednotlivými podobami byly vydávány doplňky, opravy aj. Ostatně i já jsem se do zřízení tohoto webu (2017) držel překonané koncepce: druh-typ-forma křížovky a existence křížovkových odrůd, překonaného pohledu na křížovky…    

 

Pro nový pohled na křížovkové úlohy jsou stěžejní dva základní stavební kameny pro tvorbu křížovky:

PÍSMENO - základní stavební kámen pro sestavení vpisovaného znaku a následně pro sestavení vpisovaného výrazu. POLÍČKO - základní stavební kámen pro sestavení obrazce; políčko úzce souvisí se směrem vpisování a typem křižování. 

Křížovkové prvky:

Vpisovaný znak (včetně střídání) – článek 09

Směr vpisování (vždy tvoří nadpis příslušného odstavce legendy) – články 10, 32,53, 68 až 71, 74 až 80

Typ políčka – článek 11, 12, 13, 51

Typ křižování (objeví se vždy v nadpisu) – články 14, 15, 16, 22, 23, 31, 33, 39, 72

Typ legendy – články 17, 18, 29, 44

Typ tajenky – článek 19

Vzájemná kombinace různých křížovkových prvků – slouží pro sestavení jakékoliv křížovkové úlohy (článek 04).

Součástí zadání jsou: nadpis (článek 20), legenda a obrazec.

 

Tvorba křížovkových úloh je nikdy nekončící proces – poslední pohled na tuto ušlechtilou duševní zábavu je vždy uveden v úvodu jednotlivých článků.

 

Na vývoji české křížovky se podílelo a podílí spousta zapálených milovníků otazníku, jmenujme alespoň dva průkopníky této duševní zábavy – Josefa Vinárka a Lojzu Nolče. Další milovníky otazníku nabízí „Encyklopedie“ - svazová fotogalerie.


 

Celou problematiku dokresluje svazové prohlášení z roku 1991:

 

Prohlášení SČHAK a redakční rady KaH

Na schůzi dne 2. září 1991 se zabývalo předsednictvo SČHAK dopisy členů svazu, kteří upozorňují na to, že v poslední době se objevily nové křížovkářské a hádankářské časopisy a magazíny, v nichž dochází ke snižování odborné úrovně z neznalosti pravidel tvorby; většinou v nich převládají výdělečné motivy.

Česká hádanka od počátku 20. století a od roku 1925 i česká křížovka procházely stálým vývojem, k němuž přispívali nadšení autoři a ctitelé taje sdružené v různých hádankářských kroužcích a klubech a od roku 1968 ve SČHAK. Zásluhou těchto nadšenců se formulovala pravidla pro tvorbu kvalitních hádanek a křížovek, která se uplatňovala plně ve speciálních odborných časopisech a publikacích. V současné době již existují podrobné směrnice pro tvorbu hádanek i křížovek, které se v souladu s rozvojem tvorby novelizují a zdokonalují v odborných komisích SČHAK. Vysoká úroveň české hádanky a křížovky je uznávána též při mezinárodních setkáních.

Časopisy, které nerespektují tradice a dosaženou úroveň hádanek a křížovek a nepečují o další rozvoj tohoto duševního sportu i zábavy, nebude SČHAK v KaH doporučovat.


 

Rejstřík (řazení podle křížovkových prvků) - použité články a soubory v pdf ke stažení; blog či pdf (číslo/úloha)

 

Dva základní stavební kameny každé křížovkové úlohy:

Písmeno - základní prvek pro sestavení vpisovaného znaku (článek 09 a 34)

- písmeno (pdf 06; 27/4 - za písmeno se považuje i obrázkový znak)

- slabika (pdf 26)

- shluk (pdf 1/1; 40)

- slovo či výraz (pdf 27/1, 3; 41; 42)

- obrázkový znak (pdf 06/2; 43)

 

Políčko - základní prvek pro směr vpisování, křižování a obrazec (článek 11 a 35)

- základní (článek 11; pdf 21/3 - čtyřúhelníková síť, 15/2 - trojúhelníková, 15/3 - šestiúhelníková, 14/2 - kruhová, 19/1 - oblouková

- vícenásobné (pdf 01/1, 2, 3, 5; 28/2)

- uzlové (pdf 01/4; 13/4)

- atypické (pdf 18)

- středové (pdf 8 – skupinové křižování; u buňkovitého směru vpisování, kde ve středovém políčku výraz začíná či končí)

- volné (pdf 01/6; 7/2)

 

Cylindrická úloha (článek 02 - minislovníček)

- křížovka (pdf 12/5; 13/3; 14/3; 24/5)

- doplňovačka (pdf 24/1, 2 a 4; 29/1)

 

Doplňovačka - křížovková úloha s neúplným křižováním

- historie (článek 22; pdf 09)

- ornamentovka (článek 33; pdf 34 )

- úlohy složené z lišt (článek 31; pdf 23)

 

Křižování - jeden z důležitých prvků křížovkových úloh (článek 14)

- úplné (křížovky)

- neúplné (doplňovačky)

- řetězové (článek 15 a 33 - ornamentovka; pdf 1/4; 2; 13; 25/1; 34; 35; 44; 51)

- skupinové (článek 16; pdf 08)

- shoda (obecné pojetí křižování), pdf 01/6

 

Křížovka - křížovková úloha s úplným křižováním

- historie (článek 21)

 

Křížovková úloha – kombinace křížovky a doplňovačky, typy křižování – úplné a neúplné (pdf 35/1; 36)

 

Legenda (článek 17 a 37):

- textová (například pdf 01, 08, 12 aj.)

- obrázková (například pdf 02, 03 aj.)

- číselná (pdf 05)

- hádanková (článek 18; pdf 04)

- vepsaná (pdf 28/1)

- výplňková (pdf 06/1; 14/1

- střídání různých typů legend (pdf 30)

 

Nadpis (v zadání každé křížovkové úlohy je kromě nadpisu ještě legenda a obrazec, článek 20)

 

Obrazec (článek 13):

- obrys (vnitřní, vnější, pdf 48; 50)

- síťka (čtyřúhelníková, trojúhelníková, šestiúhelníková, schodišťová či kosodélníková, kruhová, oblouková aj., článek 51; pdf 46)

- rozdělovací značka (článek 12; pdf 01/7 tečka; 47)

- úlohy bez rozdělovacích značek (pdf 21)

- figurálnost (pdf 18; 20/1; 25/3; 32)

 

 

Obtížnost – (článek 40; pdf 33)

 

Pomůcka - nadlehčení úlohy (článek 30)

- vybíračka (pdf 02)

 

Předpona POLO- (pdf 25; 45)

- polovýpňkové úlohy (články 29; 49)

- speciální (polo)dokreslové křížovky (článek 24)

 

Rozdělovací značka (článek 12)

– silná linka (pdf 1/1, 2, 5; 15/2; aj.)

– slepé políčko (pdf 14/1 aj.)

– rozdělovací bod či tečka (pdf 1/7; 29/2)

– uzlové políčko (pdf 1/4; 13/4

– absence rozdělovací značky (pdf 21/5, 6, 7; 26/1; 27/1 – délka vpisovaných výrazů je uvedena v závorce za legendovým výrazem nebo za pojmenování odstavce legendy)

 

 

Směr vpisování - jeden důležitých prvků křížovkových úloh (článek 10 a 36); použije-li autor ke tvorbě křížovkové úlohy minimálně dva směry vpisování, jedná se vždy o kombinaci (střídání různých směrů vpisování):

 

- jeden směr (pdf 07)

- dva směry (pdf 14)

- tři směry (pdf 15; 15/4)

- buňkovitý (pdf 12/1, 3, 4; 19; 22; 49)

- kruhovitý (pdf 10/4; 14/2)

- lomený (článek 32; pdf 11; 12/5; 13/3; 24; 29/1, 3)

- obloukovitý (pdf 19/1 až 3)

- paprskovitý (pdf 01/6)

- spirálovitý (pdf 07/4, 10/2, 3)

- šikmý (pdf 14/1; 23/1 - pootočení obrazce o 45°)

- úhlopříčný (pdf 1/7; 29/2)

- vlnkovitý (pdf 10/ 2, 3)

- smysl (každý směr vpisování má vždy dvě možnosti zápisu, článek 53) vpisování

 

Střídání křížovkových prvků (článek 34 až 38)

- kombinace (pdf 31)

- typ legendy (pdf 30)

- vpisovaný znak - písmeno + slabika (pdf 12/1, 2)

- vpisovaný znak - písmeno + shluky (pdf 20/1; 24/3; 27/5)

- vpisovaný znak - písmeno + slovo (pdf 27/1)

- vpisovaný znak - shluky o různé délce (pdf 27/2)

- vpisovaný znak - shluk + slovo (pdf 27/3)

- políčka čtyřúhelníková + mozaiková (článek 26; pdf 20/1; 24/3)

- směr vpisování buňkovitý + paprskovitý (pdf 12/1)

- směr vpisování buňkovitý + svislý (pdf 12/3, 4; 20/2)

- směr vpisování lomený + svislý (pdf 12/5)

 

Tajenka - důležitá součást každé křížovkové úlohy (článek 19)

- neskrytá (neobsažená v legendovaném směru, ale luštiteli zřejmá), pdf 01/2, 3, 4; 38

- skrytá (pdf 01/6; 27/5)

 

Vícesměrka (úlohy vyškrtávací a vpisovací, článek 23)

- jednosměrka (pdf 10)

- dvojsměrka (pdf 16)

- trojsměrka (pdf 17)

- čtyřsměrka (pdf 03)

- lomený směr vpisování (pdf 11)

 

Výplňková úloha (článek 44, pdf 37; 38) – křížovka, doplňovačka či výplňková křížovkou úloha

 

Výrazy - (vpisovaný, vyškrtávaný, legendový, tajenkový) článek 05

- ASSČ (článek 27)

- IJP (článek 28)

- mateřština (článek 25)

- NJP (článek 06)

- stylistické hodnocení výrazů (článek 07)

 

Zadání – (nadpis, legenda a obrazec, články 40; 50; pdf 44 až 50)


 

Řešení (úlohy ke stažení v pdf):

09 - úloha 2: Kokos-datle, Adolf-Alois, Kamil-Šimon, sluka-house, lyska-husák, opera-dueto, srnec-mezek, Kréta-Théra, holič-kolář, blecha-včela, peníz-mince, kliky-klíče - komu se nelení, tomu se zelení.

12 - úloha 4: Svisle - bakon, ikona, toron, Otova, srpky, metan, slevy, pavor - koroptev.

 

Seznam zkratek používaných na webu

APČJ - Markéta Pravdová, Ivana Svobodová: Akademická příručka českého jazyka (2014)

ASCS - Akademický slovník cizích slov (1995 a další vydání)

ASSČ - Akademický slovník současné češtiny (nový „SSJČ“ - zatím písmena A-B na internetu)

A-Ž - Malý encyklopedický slovník (Academia, 1972)

- Malá ilustrovaná encyklopedie (Encyklopedický dům, 1999)

BREHM - Alfred Edmund Brehm (česká úprava Boh. Bauše): Brehmův život zvířat (6 dílů)

CJC - Roman Reisenauer: Co je co (3 díly 1982 až 1984)

ČKL - Česká křížovkářská liga (soutěž řešitelská, autorká a porotenská)

ČNŽ - Národní muzeum Praha: České názvy živočichů (s odbornými názvy)

ČSHAK - Český svaz hádankářů a křížovkářů (dříve SČHAK)

ČSVaS - Český slovník věcný a synonymický (1969 až 1977)

EA - Encyklopedie antiky (Academia Praha 1973)

EB - Michael Jorda: Encyklopedie bohů (1997)

ESJČ - Václav Machek: Etymologický slovník jazyka českého (1971)

HaK - Hádanka a křížovka (1949 až 1991)

HKM - Hradecká křížovkářská maturita (od roku 1966)

IE -Ilustrovaná encyklopedie (Encyklopedický dům, 1995) 

IES - Ilustrovaný encyklopedický slovník (1980 až 1982)

IJP - Internetová jazyková příručka (neustále rozšiřována, zpřesňována a doplňována o nové výrazy)

JP - Jiné prameny

KaH - Křížovka a hádanka (od roku 1991)

MČSE - Malá československá encyklopedie (1984 až 1987)

MLSK - Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů

NJP - Normativní jazykové příručky

NKM - Nolčova křížovkářská maturita (od roku 1953)

PČP - Pravidla českého pravopisu (1993)

PSJČ - Příruční slovník jazyka českého (1937 až 1957, předchůdce SSJČ)

PSN - Příruční slovník naučný (1962 až 1967)

SAK - Slovník antické kultury (Nakladatelství Svoboda 1974)

SČHAK - Svaz čekých hádankářů a křížovkářů (nově ČSHAK)

SČS -  Karel Pala a Jan Všianský: Slovník českých synonym (2001)

SNČ - Slovník nespisovné češtiny (2006)

SSČ - Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (1994)

SSJ - Slovník slovenského jazyka (slovenský „SSJČ“, 6 dílů,  1959 až 1968)

SSJČ - Slovník spisovného jazyka českého (1957 až 1971)

ÚJČ - Ústav pro jazyk český

VT - Výroční tisk SČHAK

Zpět na přehled článků