Vážení a milí příznivci „Otazníku“,


 
 

vítáme vás na stránkách věnovaných historii české křížovky. Dočtete se zde i něco z historie dalších oblastí, které úzce souvisejí s naší společnou zábavou - vyplňování políček různými vpisovanými znaky.

Luštitelský časopis KŘEN je úzce spjat s Hradcem Králové. V roce 1922 zde byl založen zájmový kroužek HRADEČTÍ VOTROCI (oHV).
Časopis KŘEN vydával oHV vlastně od svého založení. Zpočátku vycházel jako občasník pro úzký okruh ctitelů otazníku, v letech 1967 až 1973 jako měsíčník (rozmnožovaný cyklostylem). Po sametové revoluci vycházel Křen jako měsíčník (1990 až 1997).
V roce 2016 bylo vydávání obnoveno jako čtrnáctideník. V roce 2016 vyšlo 9 čísel a v příštím roce 4 čísla.

Historie křížovky

Křížovková úloha (jako publicistický žánr) je luštitelský úkol založený na křižování výrazů hledaných podle legendy a zapisovaných do jednotlivých políček (cílem je získat tajenku). Historie křížovky se začala psát před více než sto lety, kdy se objevily první obrazcové hádanky (doplňovačka, rámcovka, čtvercovka, roháček a později hřebenovka). Křížovka spatřila svět ve 20. letech minulého století. V této retrospektivě se zaměřím na cirka posledních 70 let.
Je nepochybné, že česká křížovka nemá ve světovém srovnání absolutně žádnou konkurenci. V popisu se zaměřím na přiblížení vývoje této oblíbené duševní zábavy co nejširší luštitelské veřejnosti. Při popisu se budu vyhýbat nadbytečným odborným výrazům. Stranou ponechám pravidla, směrnice ap., které jsou určeny pro Český svaz hádankářů a křížovkářů (ČSHAK). Podoba otiskovaných úloh závisí totiž na vydavateli příslušné tiskoviny, a proto se k této problematice nemíním nijak vyjadřovat. Cílem je zmapování celého vývoje a v příkladech ukázat různé možnosti tvorby (vypíchnout překonané zvyklosti ap.) bez jakéhokoliv nároku na stanovování „jedině možné“ podoby otiskované křížovkové úlohy. Budu se vyhýbat různým zákazům a hlavně různým taxativním výčtům jedině možné tvorby - vše by mělo být otevřené pro novou podobu tvorby. Hlavní zásadou bude v zadání a především v nadpisu neuvádět to, co vyplývá z podoby otištěné úlohy.
Základními kameny každé křížovkové úlohy jsou políčko a písmeno. Seskupováním políček v různých směrech vpisování (křižování minimálně ve dvou směrech) získáme obrazec křížovkové úlohy. Podobně je písmeno 4 základem pro vpisovaný znak (slabika, shluk atd.). Stěžejními křížovkovými pojmy jsou tedy křižování (úplné, neúplné, řetězové, skupinové aj.) a vpisovaný znak.
Další důležité pojmy: křížovka (úplné křižování); doplňovačka (neúplné křižování); vícesměrka (varianta doplňovačky); tajenka (skrytá, neskrytá aj.); legenda (textová, obrázková, číselná, hádankářská aj.); nadpis křížovkové úlohy (stačí druh vpisovaného znaku a křížovka resp. doplňovačka; další údaje se uvádějí, pokud se týkají všech vpisovaných výrazů - řetězová, pětipísmenná ap.); rozdělovací značka (silná linka, slepé a uzlové políčko, tečka - pro úhlopříčný směr vpisování aj.); výplňka (legenda obsahuje přímo vpisované výrazy); výraz (vpisovaný, legendový, tajenkový); střídání (vpisovaných znaků, typů políček aj.); předpona POLO-; cylindrická úloha; pomůcka.
Jednotlivé díly o historii křížovkových úloh budou doplněny příklady k luštění, a to především s obrázkovou legendou. Jednotlivé stránky jsou v PDF a je možno je stáhnout i vytisknout.
Z těchto stránek bude patrné, jaký „pokrok“ křížovka udělala za 70 let. Vlastně od doby, kdy začal vycházet odborný měsíčník Hádanka a křížovka (HaK, později KaH). Vynechány nebudou ani oblasti, které úzce souvisejí s křížovkářskou problematikou (prameny, z kterých jsou čerpány vpisované výrazy; stylistické hodnocení výrazů - nářečně, zastarale ap.).

Historie vícesměrky

Vícesměrka je křížovková úloha s neúplným křižováním (je zařazena mezi doplňovačky), ve které jsou výrazy vepsány v různých směrech. Minimálně dva znaky každého vpisovaného výrazu (hlavní princip doplňovačky) se musejí křižovat s dalšími výrazy, respektive s tajenkou (či heslem). Přitom aspoň jeden znak každého vpisovaného výrazu musí být vyškrtnut pouze jednou (každou nově vedenou čarou musí být totiž vyškrtnut další vpisovaný výraz).
Pro zkrácení označení směrů vpisování (vyškrtávání) v legendě se uvádějí místo často dlouhých názvů (např. šikmo zleva vpravo dolů ap.) schematické značky.
Rozlišujeme úlohu vyškrtávací (nejčastější podoba; obrazec je vyplněn znaky - hledá se jen tajenka popř. heslo, a to s výčtem přímo uvedených vyškrtávaných výrazů, nebo mají tyto výrazy legendu) a doplňovací (opět buď přímo s uvedenými vpisovanými výrazy - výplňka, nebo s výrazy obepsanými).
Pramatka vícesměrky se poprvé objevila v 80. letech minulého století jako hádanka „vyškrtávačka“. ČSHAK ji ponechal vlastně mezi hádankami - tato varianta nebude obsahem těchto stránek.
Především měsíčníky Křen a Luštěnka zařadily tuto luštitelskou úlohu mezi křížovkové úlohy. Postupně se z ní stala velmi oblíbená luštitelská úloha.